وفا همزاد راستی است. هیچ سپری نمی شناسم که بهتر از وفا آدمی را از گزند در امان دارد. و آنکه بداند، که پس از مرگ به کجا باز می گردد، هرگز راه بیوفایی نپوید. ما در زمانی زندگی می کنیم که بیشتر مردمش بیوفایی و غدر را گونه ای کیاست می شمرند و نادانان نیز، چنین مردمی را زیرک و کارگشا می خوانند. اینان چه سودی می برند خدایشان نابود کناد.

مردم کار افتاده و زیرکی هستند که می دانند در هر کاری چه حیلت سازند، ولی امر و نهی خداوندی سد راه آنهاست. اینان با آنکه راه و رسم حیله گری را می دانند و بر انجام آن توانایند، گرد آن نمی گردند. تنها کسانی که از هیچ گناهی پروایشان نیست، همواره منتظر فرصت اند تا در کار مردم حیلتی به کار برند.