-مردم- همانا وفا همزاد راستی است، و هیچ سپری چون وفا بازدارنده -گزند- نیست. و بی وفایی نکند، آن که می داند او را چگونه بازگشتگاهی است. ما در روزگاری بسر می بریم که بیشتر مردم آن بی وفایی را زیرکی دانند، و نادانان آن مردم را گربز و چاره اندیش خوانند. خداشان کیفر دهد چرا چنین می پندارند.

گاه بود که مرد آزموده و دانا از چاره کار آگاه است، امّا فرمان خدا وی را مانع راه است. پس دانسته و توانا بر کار، چاره را واگذارد تا آن که پروای دین ندارد، فرصت شمارد و سود آن را بردارد.