از خطبه های آن حضرت است در تعریف شبهه:

شبهه را به این خاطر شبهه می گویند که شبیه حق است. اما چراغ اولیاء خدا در امور شبهه ناک یقین، و راهنمایشان راه هدایت است. ولی دعوت کننده دشمنان خدا در مسیر شبهه ضلالت، و راهنماشان کور دلی است. نه ترس از مرگ علت نجات است، و نه عشق به بقا عامل جاودانگی است.