درباره کشته شدن عثمان:

اگر به کشتن او فرمان می دادم، قاتل او می بودم. و اگر دیگران را از کشتنش منع می کردم چنان بود که به یاریش برخاسته ام. اما کسی که یاریش کرده نمی تواند بگوید که «من بهتر از کسی هستم که از یاریش دست بداشت». و کسی که او را خوار داشت و فروگذاشت، نمی تواند بگوید «کسی که او را یاری کرد بهتر از من بود».

من اکنون، به گونه ای مجمل و مختصر، سیره او را در حکومت برای شما بیان می کنم: او به استبداد و خودکامگی فرمان می راند و استبداد و خودکامگی اش سبب تباهی کارها شد. شما از او ناخشنود بودید و در برافکندنش بیتابی می کردید، این بیتابی شما هم ناستوده بود. خدای تعالی را حکمی است که واقع خواهد شد، هم در حق آنکه استبداد می ورزید و هم در حق آنکه بیتابی و ناشکیبایی می نمود.