از سخنان آن حضرت است در باره قتل عثمان:

اگر به کشتن عثمان امر کرده بودم قاتلش بودم، و اگر نهی کرده بودم یارش بودم. البته کسی که او را یاری داد نمی تواند بگوید من از کسی که او را یاری نداد بهترم. و آن که او را یاری نداد نمی تواند بگوید آن که یاریش کرد از من برتر است.

من وضعش را در چند جمله برای شما خلاصه می کنم: او به جور و اسراف حکومت راند، و شما هم بیش از حد بیتابی کردید. برای خدا حکم حقّی است در باره او که جور و اسراف داشت، و برای شما که خارج از حد عمل کردید.