و از خطبه های آن حضرت است که در آن خاندان محمد (صلی الله علیه وآله) را یاد کند:

آنان دانش را زنده کننده اند، و نادانی را میراننده، بردباری شان شما را از دانش آنان خبر دهد و برون آنان از نهان و خاموش بودن شان از حکمت بیان.

نه با حق ستیزند و نه در آن خلاف دارند، ستونهای دینند و پناهگاهها -که مردمان را- نگاه می دارند. حق به آنان به جای خود بازگردید، و باطل از آنجا که بود رانده شد و زبانش از بن برید.

دین را چنانکه باید، دانستند و فرا گرفتند و به کار بستند، نه که تنها آن را شنفتند و به دیگران گفتند که راویان دانش بسیارند، لیکن پاسداران آن اندک به شمار.