خدایش پاداش دهاد، بدانچه آزموده شد و انجام داد. کجیها را راست کرد و بیماریها را به صلاح آورد، فتنه را پشت سر انداخت و سنّت را بر پا ساخت، با دامن پاک در گذشت و با اندکی از آ ک. به خیر آن رسید و از شرّ آن رهید، فرمان خدا را گزارد، و از او ترسید چنانکه باید، رفت و امّت را واگذارد پراکنده که فراهم نیاید و نه گمراه در آن راه برد و نه یابنده راه با یقین به راهی که یافته بنگرد.