و از سخنان آن حضرت است در ذکر کسانی که برای جنگ او به بصره رفتند:

بر کارگذاران و خزانه داران بیت المال مسلمانان که در فرمان من بودند، و بر مردم شهر که طاعت و بیعتم می نمودند در آمدند. آنان را از هم پراکندند و به زیان من میانشان اختلاف افکندند، و بر شیعیان من تاختند و گروهی از آنان را به نیرنگ طعمه مرگ ساختند، و گروهی شمشیر را در کف فشردند و به مهاجمان حمله بردند، تا صادقانه در راه خدا جان باختند.