بار خدایا، هر بنده ای از بندگانت که سخن ما را که از روی عدل است، نه ستم و به مصلحت دین و دنیاست، نه به خلاف مصلحت، بشنود و پس از شنیدن از آن سر برتابد و از یاریت بازایستد و در تقویت دین تو کاهلی کند، -ای بزرگترین شاهدان- تو را علیه او به شهادت می گیریم و نیز همه موجوداتی را که در زمین و آسمانت جای داده ای به شهادت می گیریم و تو از آن پس ما را از یاری او بی نیاز فرمای و او را به گناهش بازخواست نمای.