از سخنان آن حضرت است در بیداری از غفلت و توجه به حضرت حق:

اگر شما آنچه را مردگان شما دیدند مشاهده می کردید به شیون می نشستید و اندیشناک می شدید، و مستمع حق گشته به اطاعت بر می خاستید، ولی آنچه آنان دیدند از دید شما پوشیده است، و به زودی پرده ها برداشته می شود. (ای مردم) بینایتان کردند اگر بنگرید، و شنوایتان نمودند اگر بشنوید، و هدایتتان کردند اگر هدایت پذیرید، به درستی می گویم: عبرتها برای شما آشکار است، و به چیزی که عامل باز دارنده است نهی شدید، و پس از فرشتگان آسمان از جانب خداوند جز انسان (واجد شرایط) تبلیغ حق نمی کند.