و از سخنان آن حضرت است که به اشعث پسر قیس فرمود. امام بر منبر کوفه خطبه می خواند، در سخن او جمله ای آمد، اشعث بر او خرده گرفت و گفت: این سخن به زیان توست نه به سود تو. امام نگاه خود را بدو دوخت و فرمود:

تو را که آگاهانید که سود من کدام است و زیان من کدام، که لعنت خدا و لعنت کنندگان بر تو باد. ای متکبّر متکبّرزاده، منافق کافرزاده. یک بار در عهد کفر اسیر گشتی، بار دیگر در حکومت اسلام به اسیری در آمدی، و هر دو بار نه مال تو تو را سودی بخشید و نه تبارت به فریادت رسید.

آن که کسان خود را به دم شمشیر بسپارد و مرگ را به سر آنان آرد، سزاوار است که خویش وی، دشمنش دارد و بیگانه بدو اطمینان نیارد.