و از سخنان آن حضرت است که به برج بن مسهر طایی فرمود [برج چنانکه امام سخن او را می شنید گفت: «داوری جز از آن خدا نیست»، و برج از خارجیان بود.]

خاموش باش خدایت از خوبی دور گرداناد. ای دندان پیشین افتاده، به خدا حق پدید شد، و تو ناچیز بودی و آوازت آهسته، تا آنکه باطل بانگ برآورد، و تو سر برآوردی همانند شاخ بز، برون جسته.