[امام مردی از یاران خود را فرستاد، تا ببیند آنان که از سپاه کوفه می خواستند به خارجیان بپیوندند، و از امام (ع) در بیم به سر می بردند در چه حالند. چون مرد نزد او برگشت امام فرمود: ایمن شدند، و بر جای ماندند یا ترسیدند، و رخت بر بستند؟ مرد گفت: «امیر المؤمنین رخت بربستند.» فرمود:]

نابود شوند نابود، چنانکه مردم ثمود بدانید که چون نیزه ها به سوی آنان راست شود، و شمشیرها بر کاسه سرهاشان فرود آید، از آنچه کردند پشیمان گردند. همانا شیطان، امروز آنان را به گریختن و از جمع مسلمانان بریدن، خواند، و فردا از ایشان بیزار باشد، و از آنان به کنار. آنان را همین بس که از راه راست برون شدند، و در کوری و گمراهی سرنگون، از حق رویگردان، و سرکش در گمراهی، روان.