سخنی از آن حضرت (ع)، مردی از اصحاب خود را فرستاد تا بداند که آیا جماعتی از سپاه کوفه که می خواستند به خوارج بپیوندند ولی از آن حضرت بیم داشتند، اکنون چه می کنند. چون آن مرد نزد او بازگشت، پرسید: آیا ایمن شده اند و مانده اند یا ترسیده اند و رفته اند؟ پاسخ داد: یا امیر المؤمنین رفته اند. آن گاه، امام فرمود:

از رحمت خدا دور باشند، آنسان، که قوم ثمود دور گشتند. اگر سر نیزه ها به سوی ایشان گرفته شود و شمشیرها بر فرقشان فرود آید، از آنچه کرده اند پشیمان می شوند. امروز خواست شیطان جدا کردن و پراکندن ایشان بود و چنان کرده است. فرداست که از ایشان بیزاری جوید و از آنان کناری گیرد. بس است ایشان را بیرون شدن از طریق هدایت و افتادن در ورطه ضلالت و کوری و اعراض از حق و سرکشی در وادی گمراهی.