امین وحی اوست و خاتم فرستادگانش، رحمت او را مژده دهنده و از کیفر او ترساننده.

مردم سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر. اگر فتنه جویی فتنه آغازد، از او خواهید تا با جمع مسلمانان بسازد، و اگر سرباز زند سر خویش ببازد.

به جانم سوگند، اگر کار امامت راست نیاید جز بدانکه همه مردم در آن حاضر باید، چنین کار ناشدنی نماید. لیکن کسانی که -حاضرند و- حکم آن دانند، بر آنان که حاضر نباشند، حکم رانند، و آن گاه حاضر حق ندارد سرباز زند و نپذیرد، و نه غایب را که دیگری را امام خود گیرد.

بدانید که من با دو کس می ستیزم: آن که چیزی را خواهد که حقّ آن را ندارد، و آن که حقّی را که برگردن اوست نگزارد.

بندگان خدا شما را به پرهیزگاری وصیّت می کنم، که پرهیزگاری بهترین چیزی است که بنده خدا دیگری را وصیّت کند که آن را پیشه گیرد، و نزد خدا بهترین کارها آن است که به تقوی پایان پذیرد.

میان شما و اهل قبله در جنگ گشوده شد، و این علم را برندارد مگر آن که بینا و شکیباست، و داند که حقّ در کجاست. پس بدانچه شما را فرمان داده اند روی آرید، و از آنچه شما را بازداشته اند دست بدارید و تا چیزی را آشکارا ندانید، شتاب میارید. چه، بود که ما را در آنچه ناخوش می دارید رایی دیگر بود -اگر آنچه خواهید با کتاب و سنّت برابر بود-.

بدانید این جهان که شما آرزوی آن را دارید، و بدان روی می آرید، و شما را به خشم می آرد و خشنود می دارد، نه خانه شماست، و نه جایگاهی است که شما را برای آن آفریده اند و به سوی آن خوانده اند.

بدانید که دنیا برای شما پایدار نیست، و در آن جاودان نخواهید ماند، و دنیا اگر شما را فریفت از شرّ خود نیز ترساند. پس آنچه را بدان فریبد بدانچه بدان ترساند واگذارید. و به خاطر ترساندنش از طمع بستن بدان دست بدارید، و در دنیا بر یکدیگر پیشی گیرید به خانه ای که شما را بدان خوانده اند، و از روی دل از دنیا باز گردید -و بدان روی میارید-، و کسی از شما از بینی نگرید همچون گریستن کنیزکان برای چیزی که گرفته اند از آنان، و کامل شدن نعمت خدا را خواهان باشید با شکیبایی بر طاعت او، و حفظ آنچه از شما خواسته اند از کتاب او -قرآن-.

بدانید که زیان نمی رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما، از آن پس که اساس دین خود را پاس بدارید.

بدانید که سودی نبخشد شما را -پس از ضایع کردن دینتان- آنچه از دنیای خود در ضبط آرید. خدا دلهای ما و شما را خواهان راه حق سازد، و بر دلهای ما و شما شکیبایی در اندازد.