سپاس خدایی را که به آفرینش -بندگان- خویش بر هستی خود راهنماست، و آفریده های نو به نو او بر ازلیّت وی گواست، و همسانی آفریده ها نشان دهد که او بی همتاست. حسّها او را نتواند شناخت، و پرده ها او را مستور نتواند ساخت.

که سازنده و ساخته از یکدیگر جدایند، و فراگیرنده و فرا گرفته -یکسان نیند-، و پروردگار و پرورده -دو تایند-.

یکتاست نه از روی شمار. آفریننده است نه با جنبش و تحمّل آزار. شنواست، بی آنکه او را گوشی بود، بیناست، بی آنکه چشم گشاید، و بر هم نهد.

همراه هرچیزی است نه چنانکه آن را بساید، و جدا از آن، نه آنکه مسافتی در میان آید. آشکار است نه به دیدار، و نهان است نه ناپایدار.

از چیزها جداست چه بر آنها چیره و تواناست، هر چیز جز اوست، که برابر او خاضع است و بازگشتش بخداست.

آن که وصفش کرد محدودش کرده است، و آن که محدودش کند او را به شمار در آورده است، و آن که او را به شمار در آرد، ازلیّت او باطل کرده است.

کسی که بگوید چون است صفت او را زاید بر ذات شناخته، و کسی که گوید در کجاست او را در جایی محدود ساخته.

عالم بود آن گاه که معلومی نبود. پرورنده بود آن گاه که پرورده ای نبود، و توانا بود آن گاه که مقدوری نبود.

-خورشید- طلوع کننده -امامت- برآمد. و -ماه- درخشنده -ولایت- پرتو افکند، و کوکب -عدالت- به در آمد. و ناراست راست گردید، و خدا مردمی را به جای مردمی دیگر گزید، و روزی را به روزی بدل گردانید. چشم می داشتیم بر دگرگون شدن روزگاران، چنانکه قحطی زده در انتظار باران.

همانا امامان از جانب خدا تدبیر کننده کار مردمانند، و کارگزاران بندگانند. کسی به بهشت نرود جز آنکه آنان را شناخته باشد، و آنان او را شناخته باشند، و به دوزخ در نشود جز آنکه منکر آنان بود، و آنان وی را نپذیرفته باشند، و محرم نساخته.

همانا خداوند تعالی شما را به اسلام مخصوص گردانید، و برای اسلام گزید، چه اسلام نامی از سلامت است، و فراهم دارنده هر کرامت است. راه روشن آن را خدا برگزید، و حجّتهای آن را روشن گردانید.

از علمی که هویدا است، و حکمتهایی که نهان و ناپیداست. غرایب آن نابود نشود، عجایب آن سپری نگردد. رستنگاههای نعمت در آن است، و در تاریکیها چراغهای فروزان است. درهای خیر جز به کلیدهای آن گشوده نگردد، و تاریکیها جز به چراغهای آن زدوده نگردد. حوزه آن را حمایت نمود، و رعایت آن را بر خود لازم فرمود. در آن شفای خواهنده درمان است. و بسنده خواهنده این جهان و آن جهان است.