از خطبه های آن حضرت است در فنای دنیا و نکوهش بدعت:

ای مردم، شما در این دنیا نشانه تیرهای مرگ هستید که بر آن می نشیند، در گلو با هر جرعه آبی جستنی است، و با هر لقمه ای استخوانی گلوگیر. به نعمتی نمی رسید مگر اینکه نعمتی را از دست می دهید، و روزی از عمر به شما داده نمی شود مگر اینکه روز دیگری از عمر نابود می گردد، و اضافه در روزی برای او تازه نمی شود مگر به تمام شدن آنچه قبلا روزی او بود، و اثری برایش به وجود نمی آید مگر آنکه اثری دیگر از او بمیرد، و چیزی برای او تازه نمی گردد مگر آنکه تازه ای از او کهنه شود، و خوشه و نهالی برای او بر پا نمی گردد مگر آنکه درو شده ای از او ساقط شود. پدرانی که ما فرزندان آنهاییم از دنیا گذشتند، برای فرع چه بقایی است بعد از رفتن ریشه اش.

بدعتی ایجاد نمی شود جز اینکه سنّتی ترک شود. از بدعتها بپرهیزید، و ملازم راه هدایت شوید. امور ریشه دار برترین امور، و پدیده های تازه خلاف حق بدترین پدیده هاست.