سخنی از آن حضرت (ع) هنگام شورا:

هیچکس پیش از من برای قبول دعوت حق و صله رحم و احسان نشتافت. پس سخن من بشنوید و هر چه می گویم، نیک، در خاطر نگه دارید. پس از این روز، خواهید دید که شمشیرها از غلاف کشیده شود و پیمانها شکسته آید تا آنجا که بعضی از شما سرکرده گمراهان شوید و برخی دیگر از پیروان اهل جهالت.