بیعت شما با من کاری نبود که بتصادف یا بدون اندیشه صورت پذیرفته باشد. و کار من با شما یکی نیست. من شما را برای کارهای خدایی می خواهم و شما مرا برای منافع خود می خواهید. ای مردم، مرا یاری کنید، هر چند، خلاف میلتان باشد، سوگند به خدا، حق ستمدیده را از ستمگر می ستانم و مهار در بینی ستمگر کرده، چون شتر می کشانم تا او را به آبشخور حق برم، اگر چه، رفتن به آنجا را ناخوش دارد.