سخنی از آن حضرت (ع) روزی میان او و عثمان مشاجره ای در گرفت. مغیرة بن اخنس، که در آنجا بود، به عثمان گفت: من تو را در برابر او بسنده ام و امیرالمؤمنین مغیره را فرمود:

ای فرزند آن ملعون ابتر و درخت بی ریشه و شاخ، تو مرا بسنده ای؟ به خدا سوگند، کسی که تو یاورش باشی، هرگز، روی پیروزی نخواهد دید و کسی که تو برپایش داری، هرگز، بر پای نخواهد ماند. از نزد ما بیرون شو. خداوند خیر و صلاح را از تو دور گرداند. هر چه توانی بکوش، خدا بر تو رحمت نیاورد اگر بر من رحمت آوری.