[میان او و عثمان نزاعی رخ داد مغیره پسر اخنس، عثمان را گفت: من او را از تو کفایت می کنم: امیرالمؤمنین علی (ع) مغیره را فرمود:]

فرزند لعین ابتر، و درخت بی ریشه و بر، تو مرا کفایت می کنی؟ به خدا سوگند، کسی را که تو یاور باشی خدایش نیرومند نگرداند، و آن که تواش برخیزانی بر پا نماند. از نزد ما بیرون شو، خدایت خیر ندهاد، پس هر کار خواهی بکن. که اگر زنده مانی خدایت از رحمت دور کناد.