به خدا سوگند، رساندن پیامها و وفای به وعده ها و معنی کلمات را به من آموختند. ابواب حکمت، نزد ما اهل بیت است و چراغ دین را ما افروخته ایم.

بدانید، که راههای دین همه یک راه است، راهی هموار و مستقیم. هر که قدم در آن نهد به مقصد رسد و غنیمت برد و هر که بدان راه نرود گمراه شود و پشیمانی برد.

برای روزی که همه اندوخته ها برای آن روز است عمل کنید. روزی که رازهای درون آشکار شود، کسی را که عقل حاضر خود سود ندهد، عقلی که غایب از اوست، عاجزتر از آن است که سودش دهد. از آتشی که گرمیش سخت است و ژرفایش بسیار و زیورش آهن [و نوشیدنیش چرک وریم،] بپرهیزید.

بدانید ذکر خیری که خدا در دهان مردم اندازد از مالی که به میراث می گذارد تا دیگران بخورند و زبان به سپاس نگشایند، بسی بهتر است.