به خدا که دانستم رساندن پیامها را، و انجام دادن وعده ها را، و بیان داشتن امر و نهی ها را. درهای حکمت الهی نزد ما اهل بیت گشوده است، و چراغ دین با راهنمایی ما افروخته است.

بدانید که راههای دین -که نزد ماست- یک راه است، و آن راست -و کوتاه است- کسی که آن راه را پیش گیرد، به منزل رسیده و غنیمت برده، و کسی که در آن نرود، گمراه است، و پشیمانی خورده.

برای روزی کار کنید که اندوخته ها برای آن نهند تا به کار شود، و رازها در آن روز آشکار شود.

آن را که سودش ندهد خردی که دارد، چگونه از خردی که با او نیست سود بردارد که آن غایب، ناتوانتر است از آنچه پیداست. و آن پنهان، محتاجتر است از آنچه هویداست.

از آتشی بپرهیزید، که گرمی آن سخت است و ژرفای آن دورتک و پر از بیم، زیور آن آهن و نوشیدنی آن زردآب و چرک و ریم.

بدانید نام نیک که خدا برای کسی میان مردم گذارد، بهتر از مال است که او برای کسی نهد، که او را سپاس ندارد.