و از سخنان آن حضرت است [چون خدا او را در نبرد جمل پیروز ساخت]، یکی از یاران وی گفت: دوست داشتم برادرم فلان، اینجا بود تا ببیند خدا چگونه تو را بر دشمنانت نصرت بخشید. فرمود: «برادرت دوستدار ما است»؟ گفت آری. فرمود: پس با ما بوده است. مردمانی هم که هنوز در پشت پدران و زهدان مادرانند، در این کارزار با ما هستند،

مردمی که گردش روزگار نابیوسان آنان را روی کار آورد و ایمان بدانها نیرومند شود.