برتر چیزی که متوسلان به خداوند پاک و بزرگ به آن توسل جستند عبارت است از:

ایمان به خدا و رسول او، و جهاد در راه حق که قلّه اسلام، و کلمه اخلاص که فطرت توحیدی، و به پا داشتن نماز که حقیقت آیین، و ادای زکات که فریضه ای مشخص و لازم، و روزه ماه رمضان که سپر از عذاب، و حج و عمره خانه خدا که نابود کننده فقر و شوینده گناه، و صله رحم که عامل ازدیاد ثروت و طول عمر، و صدقه پنهانی که کفّاره گناهان، و صدقه آشکار که دفع کننده مردن بد است، و انجام کارهای خوب و نیکی به دیگران که آدمی را از افتادن در خواری حفظ می کند.

به یاد خدا شتاب ورزید که بهترین ذکر است، و به آنچه به اهل تقوا وعده داده رغبت نمایید که وعده اش صادقترین وعده هاست، و به روش پیامبر اقتدا کنید که برترین روش، و به سنّت او رفتار نمایید که رهنماترین سنّت است، و قرآن بیاموزید که بهترین گفتارست، و در آن اندیشه کنید که بهار دلهاست، و از نورش شفا خواهید که شفای سینه هاست، و آن را به نیکوترین صورت بخوانید که سودمندترین داستان سرایی است.

زیرا عالمی که به غیر علمش عمل کند همچون نادانی است سرگردان که از جهلش به هوش نیاید، بلکه حجت حق بر او عظیم تر، و اندوهش دائم تر، و نزد خدا بیش از همه سزاوار ملامت است.