خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  76   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تمسخر و استهزاى نوح از سوى اشراف و سران قوم بخاطر ساختن کشتی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : هود
پاسخ نوح به تمسخرات اشراف و سران قوم
ساختن کشتی به دست نوح
پوزش نوح از خداوند به خاطر درخواست نجات فرزندش
عکس‌العمل اشراف و مستکبران قوم نوح...
كلمات كليدي :اشراف و نوح ,اشراف و نوح ,ایذاء پیامبران ,ایمان نوح ,استغفار نوح ,اشراف و نوح ,اشراف و نوح ,ایمان قوم نوح ,کشتی نوح ,

وحی الهی به نوح در مورد خوددارى از درخواست عفو براى ظالمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : هود
وحی الهی به نوح در مورد خوددارى از درخواست عفو براى ظالمان
آگاهی یافتن نوح از غرق شدن کافران در آینده نزدیک
وعده خداوند به نجات پیامبران و مؤمنان
نجات...
كلمات كليدي :بخشش خواهی براى کافران ,بخشش خواهی نوح ,عفو کافران ,علم نوح ,غرق شدن کافران ,نجات مؤمنان ,نجات نوح ,بتهاى قوم نوح ,کشتی نوح ,بخشش خواهی براى کافران ,کشتی ساختن نوح ,

اجابت دعاى حضرت نوح از سوى خداوند و نجات او و خانواده‌اش از بلایی بزرگ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : المؤمنون
مامور شدن نوح به ساختن کشتی زیر نظر خداوند به وحی او
کشتی ساختن حضرت نوح زیر نظر خداوند و به وحی او
اجابت دعاى حضرت نوح از سوى خداوند و نجات...
كلمات كليدي :نجات نوح ,کشتی ساختن نوح ,نجات نوح ,نوح و کافران ,نوح و کفار ,

نجات حضرت نوح از طوفان بنیانکن بوسیله کشتی مستحکم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : القمر
استحکام کشتی نوح با استفاده از تخته و میخ
نجات حضرت نوح از طوفان بنیانکن بوسیله کشتی مستحکم
نجات نوح و خانواده‌اش از گرفتارى شدید درمیان...
كلمات كليدي :عذاب خدا ,صنعت کشتی سازى ,عذاب خدا ,قوم نوح ,نجات نوح ,کشتی نوح ,

حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 82 سوره : الصافات
فرمان خداوند به حضرت نوح براى ساختن کشتی و سوارکردن یک جفت از انواع حیوانات
نابودى تمام کفار پس از دعوت نوح (ع)
كلمات كليدي :نابودى کفار ,کشتی ساختن نوح ,کفار پس از نوح ,نابودى کفار ,

پهلوگرفتن کشتی نوح بر کوه جودى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : هود
لعنت و دورى ستمگران از رحمت الهی
فرونشستن طوفان و فرورفتن آب در زمین پس از طوفان نوح و نابودى کافران
پهلوگرفتن کشتی نوح بر کوه جودى
تعلق اراده...
كلمات كليدي :کوه جودى ,دورى از رحمت ,طوفان نوح ,لعنت ستمگران ,نابودى کافران ,کشتی نوح ,کوه جودى ,

درخواست موسی از خداوند جهت آسان ساختن کارش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : طه
درخواست موسی از خداوند جهت آسان ساختن کارش
كلمات كليدي :آسان ساختن امور ,آسان ساختن امور ,دعاى موسی ,آسان ساختن امور ,

دعاى حضرت نوح در کشتی براى فرود در سرزمینی مبارک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : المؤمنون
اجابت دعاى حضرت نوح از سوى خداوند و نجات او و خانواده‌اش از بلایی بزرگ
نجات نوح (ع) و پیروان وى از عذاب طوفان
دعاى حضرت نوح در کشتی براى...
كلمات كليدي :دعاى نوح ,دعاى نوح ,نوح (ع) و طوفان ,نوح در کشتی ,

غرق ساختن قوم نوح به علت تکذیب آیات الهی از سوى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 73 سوره : یونس
ضرورت پندآموزى از عاقبت شوم کافران
غرق ساختن قوم نوح به علت تکذیب آیات الهی از سوى آنان
تکذیب نوح (ع) از سوى کافران و مشرکان
جانشین قراردادن...
كلمات كليدي :تکذیب آیات ,پندآموزى از عذاب ,تکذیب آیات ,تکذیب نوح ,جانشین شدن مؤمنان ,جانشینان کافران ,طوفان نوح ,عاقبت کافران ,قوم نوح ,مؤمنان و کافران ,نجات مؤمنان ,مشرکان و نوح ,نجات نوح ,طرد فرزند نوح ,کافران و نوح ,مستکبران و نوح ,کشتی نوح ,

حرکت کشتی نوح درمیان امواج کوه پیکر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : هود
گفتگوى نوح با پسرش و دعوت او به توبه و سوارشدن او بر کشتی
گفتگوى نوح با مؤمنان هنگام سوارشدن بر کشتی
حرکت کشتی نوح درمیان امواج کوه پیکر
كلمات كليدي :طوفان نوح ,طوفان نوح ,فرزند نوح ,طوفان نوح ,طوفان نوح ,کشتی نوح ,

كلمات كليدي مشابه :
کشتی ساختن نوح
کشتی نوح
نوح در کشتی
یونس در کشتی
حرکت کشتی
منافع کشتی
نعمت کشتی
روان شدن کشتی
انسان و کشتی
کشتی عیسی
سوگند به کشتی
کشتی براى انسان
صنعت کشتی سازى
ساختن زده
ساختن عسل