خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  45   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
چهارپایان و کشتیها وسیله سوارى انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : المؤمنون
چهارپایان و کشتیها وسیله سوارى انسان
استفاده انسان از گوشت و شیر و دیگر منافع فراوان دامها
قرار دادن خورشید و ماه به عنوان وسیله حساب...
كلمات كليدي :نعمت چارپایان ,نعمتهاى خداوند ,وسیله سوارى ,نعمت چارپایان ,نعمت کشتی ,وسیله حساب ,

فراخوانی همگان ازسوى منادى قیامت براى حساب و کتاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 108 سوره : طه
انقیاد کامل اهل محشر و حضور فورى آنها براى مراسم حساب و کتاب
فراخوانی همگان ازسوى منادى قیامت براى حساب و کتاب
فرودآمدن صداها در قیامت در مقابل...
كلمات كليدي :حساب اعمال ,حساب اعمال ,اهل محشر ,حساب اعمال ,حساب اعمال ,حساب در قیامت ,خشوع صدا در قیامت ,فراخوانی در قیامت ,

جزاى دقیق و کاملا عادنه به اعمال بندگان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الانبیاء
بدون پاسخ نماندن کوچکترین عمل در قیامت
نصب ترازوهاى عدل در قیامت
جزاى دقیق و کاملا عادنه به اعمال بندگان در قیامت
كلمات كليدي :حساب اعمال ,حساب اعمال ,ترازوهاى قیامت ,جزا در قیامت ,حساب اعمال ,حساب اعمال ,عدالت در قیامت ,

ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الزمر
ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
حسرت و ندامت کفار از بی‌اعتنایی به هشدار پیامبران
بازخواست از کفار برلبه جهنم توسط نگهبانان جهنم
جاودانه...
كلمات كليدي :حساب در آخرت ,توجه به آیات ,اعتنا به قیامت ,بی اعتنائی به انذار ,بازخواست از کفار ,جاودانگی در جهنم ,کافران در جهنم ,کفار به سوى جهنم ,حساب در آخرت ,حسرت بر غفلت ,متکبران در دوزخ ,عذاب کفار ,ندامت درپی عصیان ,ندامت کفار ,

آفرینش شب براى آسایش و استراحت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 96 سوره : الانعام
آفرینش شب براى آسایش و استراحت
قرار دادن خورشید و ماه به عنوان وسیله حساب و شمار
تبلور علم و قدرت خداوند در حرکت ماه و خورشید و پیدایش شب...
كلمات كليدي :زمان آسایش ,آفرینش شب ,وقت استراحت ,حرکت خورشید ,حرکت ماه ,وسیله حساب ,علم خدا ,قدرت خدا ,ماه و خورشید ,شب و روز ,زمان آسایش ,شکافتن صبح ,توسل به وسایط ,وقایع ناگوار ,

قرآن مایه تذکر و بیدارى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الانبیاء
قرآن مایه تذکر و بیدارى
توصیه به تعقل و اندیشه در قرآن
وسوسه‌گرى شیاطین و انسانهاى شیطان‌صفت براى به انحراف کشیدن مردم
كلمات كليدي :وسیله بیدارى ,وسیله تذکر ,تعقل در قرآن ,تفکر در قرآن ,فایده قرآن ,وسوسه گرى شیاطین ,وسیله بیدارى ,

بازتاب رفتار و افکار آدمی در قیامت بدون هیچ کمی و کاستی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : غافر
بازتاب رفتار و افکار آدمی در قیامت بدون هیچ کمی و کاستی
سرعت بازتاب نتایج رفتار و افکار آدمی توسط خداوند
كلمات كليدي :آدمی در قیامت ,جزاء اعمال ,بازتاب رفتار ,حساب در قیامت ,سرعت حساب ,آدمی در قیامت ,

دعوت مؤمنان به جستن وسیله‌اى براى تقرب به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 35 سوره : المائدة
دعوت مؤمنان به جستن وسیله‌اى براى تقرب به خداوند
دعوت مؤمنان به مراعات تقواى الهی
دعوت مؤمنان به مراعات تقواىالهی
دعوت مؤمنان به جهاد...
كلمات كليدي :تقرب به خدا ,تقرب مؤمنان ,وسیله تقرب ,دعوت به تقوا ,مؤمنان و تقوا ,جهاد براى خدا ,دعوت به جهاد ,مؤمنان و جهاد ,تقرب به خدا ,تشکل مؤمنان ,مؤمنان و جنگ ,وسیله تذکر ,

چه افرادی شهید به حساب می آیند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هرکه در راه دفع ستم از خود کشته شود ، شهید است .
كلمات كليدي :شهادت ,

چه افرادی شهید به حساب می آیند؟
[ قالب : روایت ] [ مخاطب : عام ]
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عاشقى که عشق خود را بپوشاند و پاکدامنى ورزد و بدان سبب بمیرد ، شهید است .
كلمات كليدي :شهادت ,

كلمات كليدي مشابه :
وسیله حساب
وسیله هدف
وسیله تقرب
وسیله سوارى
وسیله تذکر
وسیله بیدارى
هدایت به وسیله قرآن
ترس از حساب
حساب در آخرت
حساب در قیامت
سرعت حساب
حقانیت حساب
روزى بی حساب
حساب اعمال
نجات یافتگان از حساب