خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  914   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
عناد و طغیان انسان دراثر غرور کبرورزى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : عبس
سهولت شریعت و پیروى از خدا براى بشر
تشکل و آفرینش انسان از نطفه بی‌ارزش
قدرت خداوند در آفرینش و تکامل انسان از هنگام انعقاد نطفه تا مرگ
آزادى...
كلمات كليدي :آثار غرور ,آسانی دین ,آفرینش انسان ,اختیار انسان ,انسان در رحم ,ترکیب انسان ,تکامل انسان ,ساختمان انسان ,طغیان انسان ,غرور انسان ,هدایت انسان ,پیروى از خدا ,تجاوز از حد ,تدبیر خدا ,قدرت خدا ,عوامل طغیان ,عوامل ناسپاسی ,آثار غرور ,

تنظیم درست و هماهنگ پیکر انسان از سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الانفطار
تنظیم درست و هماهنگ پیکر انسان از سوى خداوند
ناباورى و انکار آدمی نسبت به قیامت
غرور و غفلت نوع انسان و طغیان و سرکشی او دربرابر خدا
توحید...
كلمات كليدي :آفرینش انسان ,آفرینش انسان ,انسان و قیامت ,پیکر انسان ,طغیانگرى انسان ,غرور انسان ,غفلت انسان ,نظم بدن ,توحید در خالقیت ,شک در قیامت ,نظم آفرینش ,

آفرینش انسان از گل و تعیین اجل او از طرف خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : الانعام
آفرینش انسان از گل و تعیین اجل او از طرف خداوند
تقسیم اجل به اجل حتمی و اجل غیر حتمی
بی‌اطلاعی انسان از زمان مرگ خویش
ناآگاهی پیامبر از غیب
كلمات كليدي :آفرینش انسان ,اجل انسان ,اجل حتمی ,اجل غیر حتمی ,اقسام اجل ,آفرینش انسان ,خدا و انسان ,منشا انسان ,ناآگاهی انسان ,زمان مرگ ,قلمرو علم ,منشاء انسان ,ناآگاهی از غیب ,

آفرینش مجدد انسان پس از مرگ با ویژگیهاى دنیوى جسم او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : القیامة
قدرت خداوند در خلقت دوباره انسان از خاک
آفرینش مجدد انسان پس از مرگ با ویژگیهاى دنیوى جسم او
كلمات كليدي :انسان پس از مرگ ,رستاخیز انسان ,معاد جسمانی ,قدرت خدا ,انسان پس از مرگ ,

بی‌اطلاعی انسان از نزدیک بودن خداوند به او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 85 سوره : الواقعة
نزدیک بودن خداوند به انسان در همه حالات زندگی و مرگ
نزدیک بودن خداوند به انسان در همه حیات زندگی و مرگ
بی‌اطلاعی انسان از نزدیک بودن خداوند...
كلمات كليدي :جهل انسان ,خدا و انسان ,تقرب خدا ,جهل انسان ,

آمیختگی سرشت انسان با حرص و شتاب‌زدگی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : المعارج
آمیختگی سرشت انسان با حرص و شتاب‌زدگی
كلمات كليدي :حرص انسان ,شتابزدگی انسان ,حرص انسان ,

بر نشاندن انسان بر مرکبها در دریا و خشکی اعطاى روزیهاى پاکیزه نشانه برترى او بر دیگر آفریدگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : الاسراء
برترى انسان بر بسیارى از آفریده‌ها از سوى خداوند
گرامیداشت نوع انسان ازسوى خداوند
بر نشاندن انسان بر مرکبها در دریا و خشکی اعطاى روزیهاى...
كلمات كليدي :برترى انسان ,برترى انسان ,گرامیداشت انسان ,برترى انسان ,برترى انسان ,برنشستن بر مرکبها ,روزهاى پاکیزه ,

غافل شدن آدمیان از شکر و سپاسگزارى خداوند در پی وفور نعمت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : هود
توهم انسانها مبنی بر دور شدن گرفتاری‌ها به هنگام وفور نعمت پس از محنت
خودباختگی و غرور و تکبر آدمیان درپی فرورفتن در ناز و نعمت
خوشحالی و فخرفروشی...
كلمات كليدي :اسباب غفلت ,توهم انسان ,خودباختگی انسان ,خوشحالی انسان ,غرور انسان ,فخر فروشی انسان ,خطر رفاه ,خطر نعمت ,اسباب غفلت ,منشاء ناسپاسی ,

عجب و غرور انسان به هنگام وفور نعمت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الفجر
دلیل نبودن برخوردارى از نعمت بر شخصیت و مقام انسان نزد خدا
عجب و غرور انسان به هنگام وفور نعمت
نیکوبودن جمیع پیامبران خداوند
حاکمیت نظم...
كلمات كليدي :آثار نعمت ,انسان نزد خدا ,عجب انسان ,غرور انسان ,مقام انسان ,برخوردارى از نعمت ,عوامل عجب ,انبیاء نزد خداوند ,نظم کرات ,

آزمایش انسان با اعطاى بصیرت و درک به او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : الانسان
آفرینش انسان از نطفه مختلط زن و مرد و نهادن استعدادهاى بالقوه در او
قرارداشتن ریشه ادراکات انسان در حواس او
آزمایش انسان با اعطاى بصیرت...
كلمات كليدي :آزمایش انسان ,آفرینش انسان ,ادراکات حسی ,ریشه ادراکات ,استعدادهاى انسان ,آزمایش انسان ,بصیرت انسان ,درک انسان ,تکوین نطفه ,تکامل نطفه ,

كلمات كليدي مشابه :
ضعف انسان
کفر انسان
عجز انسان
حشر انسان
عزت انسان
جهل انسان
انسان نزد خدا
مرگ انسان
انسان در رحم
انسان پس از مرگ
عجب انسان
خدا و انسان
نسل انسان
علم انسان
فقر انسان