خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  17   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
حرمت خوردن گوشت حیوان بدون ذبح شرعی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 121 سوره : الانعام
مشرک شدن دراثر اطاعت از شیطان و دوستان او
منافات اطاعت از مشرکان با توحید
حرمت خوردن گوشت حیوان بدون ذبح شرعی
ذکر نام خدا هنگام ذبح به...
كلمات كليدي :احکام گوشت ,اسباب شرک ,اطاعت از شیطان ,اطاعت از مشرکان ,موانع توحید ,گوشت حرام ,حلیت گوشت ,ذبح حیوانات ,نام خدا ,خوردن گوشت ,خوردن مردار ,ذبح شرعی ,ذبح غیر شرعی ,شرایط ذبح ,شیطان و مشرکان ,وسوسه هاى شیطان ,احکام گوشت ,مشرکان و مومنان ,

تکلیف شرعی
[ قالب : خاطره ] [ مخاطب : عام ]
...گرماگرم عملیات والفجر مقدماتی گمانم روز دوم یا سوم بود و داشتیم توی خط به اوضاع رسیدگی...
كلمات كليدي : جنگ , دفاع مقدس , جبهه ,

احکام شرعی و تعالیم اخلاقی قرآن نمونه‌هاى از آیات الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 219 سوره : البقرة
شایستگی تفکر در آیات خداوند
پیامبر (ص) واسطه ابلاغ احکام الهی به مردم
احکام شرعی و تعالیم اخلاقی قرآن نمونه‌هاى از آیات الهی
لزوم تفکر...
كلمات كليدي :آیات خدا ,تفکر در آیات الهی ,ابلاغ احکام ,احکام شرعی ,امور اخروى ,اخلاق دینی ,تعالیم اخلاقی ,امور دنیوى ,مقدار انفاق ,گناه بزرگ ,پرسش از پیامبر ,پرسش مسلمانان ,وظایف پیامبر ,فضیلت تفکر ,حرمت شراب خوارى ,حرمت قمار ,حکم شراب ,حکم قمار ,آیات خدا ,زیان شراب ,زیان قمار ,منافع شراب ,گناه شراب خوارى ,گناه قمار ,منافع قمار ,

تقوا و پرهیزگارى زمینه‌ساز عمل به تکالیف شرعی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 196 سوره : البقرة
ممنوعیت تراشیدن سر پیش از ذبح قربانی حب
لزوم ذبح قربانی در صورت وجود مانع از ادامه مناسک حب یا عمره
عذاب الهی کیفر عصیان و مخالفت با احکام...
كلمات كليدي :آثار تقوا ,سرتراشی در احرام ,احصار در حب ,احکام خدا ,عمل به احکام ,مخالفت با احکام ,اخلاص در حب ,اخلاص در عبادت ,اخلاص در عمره ,شریعت اسلامی ,سرتراشی اضطرارى ,اهمیت انفاق ,اهل مکه ,اهمیت روزه ,کفاره تخییرى ,تراشیدن سر ,تسهیل در تکلیف ,قصد تقرب ,آثار تقوا ,تکالیف شرعی ,تکمیل حب ,تکمیل عمره ,حب تمتع ,جامعیت دین ,جامعیت شریعت ,حب در جاهلیت ,سرتراشیدن در حب ,قربانی حب ,مخالفت با حب ,عذاب خدا ,نزدیکی به خدا ,ذبح قربانی ,وجوب ذبح ,روزه واجب ,کفاره سرتراشی ,سهولت شریعت ,عمل به شریعت ,مخالفت با شریعت ,عبادت مقبول ,عجز از قربانی ,نیت قربت ,هشدار به مسلمانان ,نیت عمل ,وجوب دفاع ,

ممنوعیت ازدواج با نامادرى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : النساء
ممنوعیت ازدواج با نامادرى
عدم شمول قوانین شرعی نسبت به موارد سابق
فریادها و ناله‌هاى دردناک مشرکان در دوزخ
كلمات كليدي :ازدواج با نامادرى ,ازدواج حرام ,دایره قوانین ,قوانین شرعی ,ناله مشرکان ,

هدایت مسلمانان ازطریق بیان احکام شرعی ارث
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 176 سوره : النساء
هدایت مسلمانان ازطریق بیان احکام شرعی ارث
سهم ارث تنها برادر میت درصورت نداشتن فرزند و والدین
سهم ارث خواهران و برادران میت درصورت نداشتن...
كلمات كليدي :احکام ارث ,احکام ارث ,ارث برادر ,ارث برادران ,ارث خواهر ,ارث خواهران ,ارث دو خواهر ,علم خدا ,علم مطلق ,هدایت مسلمانان ,

توصیه اکید خداوند به اجراى احکام شرعی ارث
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : النساء
توصیه اکید خداوند به اجراى احکام شرعی ارث
سهم ارث برادران و خواهران میت
سهم ارث زن از شوهر خویش درصورت نداشتن فرزند
سهم ارث زن از شوهر خویش...
كلمات كليدي :اجراى شریعت ,احکام ارث ,ارث برادر ,ارث خواهر ,ارث زن ,ارث شوهر ,تقسیم ارث ,قرض و ارث ,وصیت و ارث ,پرداخت قرض ,سفارش خدا ,زیان رساندن به ورثه ,اجراى شریعت ,وصیت مالی ,وراثت صالحان ,وصیت محتضر ,

راهنمایی مسلمانان بسوى مصالح واقعیشان ازطریق بیان احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : النساء
راهنمایی مسلمانان بسوى مصالح واقعیشان ازطریق بیان احکام دینی
هدایت مسلمانان به سنتهاى شایسته امتهاى پیشین
لزوم مطالعه در سنتهاى پیشین...
كلمات كليدي :بیان احکام ,مصلحت احکام ,مصالح انسان ,بیان احکام ,سنتهاى پیشین ,مطالعه تاریخ ,توبه خدا ,حکمت خدا ,علم خدا ,عنایت خدا ,قوانین شرعی ,عمل به شریعت ,هدایت مسلمانان ,

آگاهی خداوند به متجاوزان و تخلف کنندگان از احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 119 سوره : الانعام
آگاهی خداوند به متجاوزان و تخلف کنندگان از احکام دینی
رفع حرمت خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار
بیان تفصیلی محرمات ازسوى خداوند
گمراهی...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,تجاوز از احکام ,ارتکاب محرمات ,بیان محرمات ,پیروى از هوس ,تخلف از دین ,ترخیص اضطراى ,حرمت مردار ,رفع حرمت ,گوشت حلال ,آگاهی خدا ,ذبح شرعی ,گمراهی مردم ,بهره گیرى از نعمت ,

نفی هر حکم شاق و حرجی در شریعت اسلام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : المؤمنون
ضایع نشدن عمل و پاداش عمل و ثبت آن در کتابی درنزد خداوند
تناسب تکلیف شرعی با میزان توان انسان
نفی هر حکم شاق و حرجی در شریعت اسلام
كلمات كليدي :شریعت اسلام ,ثبت اعمال ,کتاب اعمال ,طاقت انسان ,پاداش عمل ,تکالیف شرعی ,تکلیف حرجی ,تکلیف و توان ,شریعت اسلام ,

كلمات كليدي مشابه :
ذبح شرعی
ذبح غیر شرعی
حکم شرعی
تکالیف شرعی
احکام شرعی
قوانین شرعی