خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  332   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ضرورت توجه به وحی و آیات و بینات و براهین الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : غافر
ضرورت توجه به وحی و آیات و بینات و براهین الهی
بازخواست و عذاب شدید خداوند درپی ستیز با وحی و حق
عصمت پیامبر در تلقی وحی و حفظ و ابلاغ آن
فرود...
كلمات كليدي :توجه به آیات ,بینات الهی ,بازخواست از کفار ,توجه به آیات ,توجه به وحی ,رودرروئی با حق ,ستیز با وحی ,تلقی وحی ,زبان وحی ,

نقش عقل در پی بردن بایات الهی و توجه به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : الروم
نقش عقل در پی بردن بایات الهی و توجه به خداوند
تمثیل قرآن براى نفی شرک
كلمات كليدي :آیات الهی ,آیات الهی ,تمثیلهاى قرآن ,توجه به خدا ,ثمره عقل ,نفی شرک ,عوامل معرفت ,

ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الزمر
ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
حسرت و ندامت کفار از بی‌اعتنایی به هشدار پیامبران
بازخواست از کفار برلبه جهنم توسط نگهبانان جهنم
جاودانه...
كلمات كليدي :حساب در آخرت ,توجه به آیات ,اعتنا به قیامت ,بی اعتنائی به انذار ,بازخواست از کفار ,جاودانگی در جهنم ,کافران در جهنم ,کفار به سوى جهنم ,حساب در آخرت ,حسرت بر غفلت ,متکبران در دوزخ ,عذاب کفار ,ندامت درپی عصیان ,ندامت کفار ,

رعد و برق و باران و گیاهان نشانه‌هاى قدرت و حکمت الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : الروم
رعد و برق و باران و گیاهان نشانه‌هاى قدرت و حکمت الهی
نقش تفکر در طبیعت در توجه به خداوند
كلمات كليدي :آیات خداوند ,باران و گیاهان ,رعد و برق ,تفکر در طبیعت ,تفکر و توجه ,توجه به خدا ,حکمت خدا ,قدرت خدا ,آیات خداوند ,عوامل معرفت ,

ضرورت توجه به آنانکه از خوف خدا به دین حق روى می‌آوردند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : عبس
ضرورت توجه به آنانکه از خوف خدا به دین حق روى می‌آوردند
ضرورت پرهیز از رویگردانی از طالبان هدایت
كلمات كليدي :توجه به حق گرایان ,توجه به خداترسان ,توجه به حق گرایان ,رویگردانی از هدایت جویان ,

ارائه آیات و فرستادن باران و روزى از آسمان براى انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : غافر
بهره‌مندى از آیات و رزق آسمانی خداوند در پرتو توجه به خداوند و مراقبه
ارائه آیات و فرستادن باران و روزى از آسمان براى انسانها
ضرورت توجه خالصانه...
كلمات كليدي :بهره هاى آسمان ,رزق آسمانی ,روزى از آسمان ,آیات خداوند ,ارائه آیات ,بهره مندى از آیات ,اخلاص در دیندارى ,کفار در برابر دیندارى ,عوامل تکامل ,توجه به خداوند ,روزى انسانها ,روزى براى انسانها ,

پوشش نهادن بر دلها و سنگین کردن گوشها، علت اعراض از آیات پرودگار و فراموشی گناهان پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 57 سوره : الکهف
هدایت ناپذیرى اعراض کنندگان از آیات پرودگار
رویگردانی از آیات پروردگار و فراموشی گناهان پیشین، بزرگترین ظلم
پوشش نهادن بر دلها و سنگین کردن...
كلمات كليدي :اعراض از آیات ,اعراض از آیات ,روى گرداندن از آیات ,رویگردانی از آیات ,اعراض از آیات ,اعراض از آیات ,بزرگترین ظلم ,کیفر خدا ,موانع شناخت ,فراموشی گناهان ,

تعدد و وفور آیات خداوند براى هدایت انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : یس
اعراض کفار و مشرکین از تدبر در آیات خداوند
رد براهین و آیات هدایت ازسوى خطاکاران و مشرکان
تعدد و وفور آیات خداوند براى هدایت انسانها
نقش آمادگی...
كلمات كليدي :آیات براى هدایت ,تدبر در آیات ,خطاکاران و آیات ,فراوانی آیات ,کفار و آیات ,انکار مشرکان ,آمادگی براى هدایت ,

تبیین آیات الهی در قرآن و در عالم تکوین براى انسان متفکر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : الحدید
تبیین آیات الهی در قرآن و در عالم تکوین براى انسان متفکر
ارزش تفکر و نقش تدبر در آیات الهی در وادارکردن انسان به آن
احیاء زمینهاى خشک بی‌حاصل...
كلمات كليدي :آیات تکوینی ,آیات خدا ,تبیین آیات ,تفکر در آیات ,احیاء زمینها ,ارزش تفکر ,آیات تکوینی ,حیات معنوى ,خشوع براى خدا ,ذکر خدا ,رحمت خدا ,قلب مومن ,

رویگردانی و تکذیب آیات الهی به عنوان بزرگترین ستم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 157 سوره : الانعام
کیفر شدید روى گرداندن و اعراض از آیات الهی
رویگردانی و تکذیب آیات الهی به عنوان بزرگترین ستم
اتمام حجت خداوند بر بندگان با فرستادن قرآن
اتصاف...
كلمات كليدي :آیات الهی ,آیات الهی ,اعراض از آیات ,تکذیب آیات ,اتمام حجت ,آیات الهی ,آیات الهی ,بزرگترین ستم ,حجت خدا ,حجیت قرآن ,رحمت قرآن ,گواهی قرآن ,هدایت قرآن ,کیفر کفر ,

كلمات كليدي مشابه :
توجه به آیات
توجه به خدا
توجه به وحی
توجه به مرگ
توجه به اسیران
توجه به فقرا
توجه به یتیمان
تفکر و توجه
توجه به تقدیر
توجه به قیامت
توجه به خداوند
توجه به غیرخداوند
توجه به معاد
توجه به ثروتمندان
توجه به قبله