خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  10   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
حرمت خوردن خون ریخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 145 سوره : الانعام
جعل احکام ثانوى و ترخیصی بر اساس رحمت الهی
تعیین محرمات در اسلام از سوى خداوند و ابلاغ آنها از طریق وحی
جواز اکل محرمات در صورت اضطرار
پلیدى...
كلمات كليدي :آشامیدن خون ,احکام ترخیصی ,احکام ثانوى ,محرمات در اسلام ,ترخیص در اضطرار ,اکل محرومات ,پلیدى خون ریخته ,پلیدى خوک ,پلیدى مردار ,تشریع دین ,گوشت حرام ,حلیت خوردنیها ,قاعده حلیت ,ذبح حیوانات ,ذبح حیوانات ,رحمت خدا ,آشامیدن خون ,گوشت خوک ,ذبح غیر شرعی ,گوشت قربانی ,گوشت مردار ,گوشت نجس ,نجات یافتگان از دوزخ ,

تسهیل در احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 173 سوره : البقرة
تحریم گوشت حیوان ذبح شده به اسم غیرخدا
احکام اضطرارى شامل ستمگران وتجاوز گران می‌شود
شرایط استفاده از محرمات درحال اضطرار
جواز استفاده...
كلمات كليدي :تسهیل احکام ,ذبح به اسم غیرخدا ,اضطرار ستمگران ,اضطرار متجاوزان ,حکم اضطرارى ,رحمت الهی ,غفران الهی ,انجام محرمات ,انعطاف در تکلیف ,تسهیل احکام ,تسهیل در تکلیف ,واقع بینی در تشریع ,خوراکی حرام ,گوشت حرام ,حرمت خون ,حرمت خوک ,حرمت مردار ,ذبح براى غیرخدا ,شرایط ذبح ,قربانی کافران ,هدایت یافته واقعی ,

آگاهی خداوند به متجاوزان و تخلف کنندگان از احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 119 سوره : الانعام
آگاهی خداوند به متجاوزان و تخلف کنندگان از احکام دینی
رفع حرمت خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار
بیان تفصیلی محرمات ازسوى خداوند
گمراهی...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,تجاوز از احکام ,ارتکاب محرمات ,بیان محرمات ,پیروى از هوس ,تخلف از دین ,ترخیص اضطراى ,حرمت مردار ,رفع حرمت ,گوشت حلال ,آگاهی خدا ,ذبح شرعی ,گمراهی مردم ,بهره گیرى از نعمت ,

پایان یافتن احکام اضطرارى پس از برطرف شدن حالت اضطرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : النساء
مقرر شدن نماز در اوقات معین
عدم جواز اقامه نماز در غیر اوقات مقرر
لزوم اقامه نماز کامل پس از برطرف شدن ترس
پایان یافتن احکام اضطرارى پس...
كلمات كليدي :حکم اضطرارى ,اوقات نماز ,نماز تمام ,حکم اضطرارى ,ذکر خدا ,ذکر پس از نماز ,فضیلت ذکر ,وظایف مؤمنان ,امر به نماز ,دقت در نماز ,نماز پیامبر ,

جواز ترک برخی از شروط و اجزاء نماز در حالت ترس و اضطرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 239 سوره : البقرة
منت خداوند بر انسان به سبب تعلیم قوانین و احکام دینی به او
تعلیم علوم دور از دسترس عقل به انسان توسط خداوند
عدم‌دسترسی عقل بشرى به بخشی...
كلمات كليدي :اجزاى نماز ,تعلیم احکام ,تعلیم الهی ,نماز در امنیت ,منت بر انسان ,تعلیم دین ,منت خدا ,نماز خوف ,معارف دینی ,شرایط نماز ,محدودیت عقل ,آسانی نماز ,سلیمان (ع) و نماز ,نماز خاشعان ,

نیافتن پناهگاه توسط منافقان و اضطرار آنان به زندگی در میان مسلمانان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 57 سوره : التوبة
سوگند دروغ منافقان مبنی بر یکی بودن با مؤمنان
نیافتن پناهگاه توسط منافقان و اضطرار آنان به زندگی در میان مسلمانان
بیزارى منافقان از مومنان...
كلمات كليدي :بی پناهی منافقان ,منافقان و مؤمنان ,منافقان و مسلمانان ,بی پناهی منافقان ,نفرت منافقان ,نفرت کافران ,

خداوند، آمرزنده و مهربان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 115 سوره : النحل
حرمت خوردن از گوشت حیوانی که با نام غیرخدا سر ببرند
تسهیل تکلیف در موقعیتهاى اضطرارى
تسهیل تکلیف در موقعیت‌هاى اضطرارى
جواز خوردن از ماکوت...
كلمات كليدي :آمرزندگی خدا ,احکام اضطرارى ,اضطرار به حرام ,موقعیتهاى اضطرارى ,تسهیل در تکلیف ,حفظ جان ,حیوان حرام گوشت ,گوشت حرام ,ماکوت حرام ,ذبح حیوان ,آمرزندگی خدا ,صفات خدا ,مهربانی خدا ,نام خدا ,خوردن خون ,خوردن مردار ,گوشت خوک ,شرائط ذبح ,

بی اثربودن ایمان هنگام اضطرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : السجدة
بی اثربودن ایمان هنگام اضطرار
سود نبخشیدن ایمان به هنگام فرارسیدن روز پیروزى
بیهودگی ایمان پس از مشاهده عذاب
كلمات كليدي :ایمان اضطرارى ,ایمان اضطرارى ,ایمان هنگام عذاب ,

زیان و باخت کفار هنگام مرگ و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 84 سوره : غافر
سنتهاى خداوند در ایمان اختیارى انسانها و حتمیت مرگ
بی فایده بودن ایمان هنگام اضطرار
بی‌ثمرى ایمان کفار هنگام مرگ و عذاب
بی‌فایده بودن ایمان...
كلمات كليدي :کفار در آخرت ,ایمان اختیارى ,ایمان هنگام اضطرار ,ایمان بی ثمر ,ایمان بی فائده ,ایمان هنگام عذاب ,ایمان هنگام مرگ ,باخت کفار ,پشیمانی بی ثمر ,پشیمانی هنگام عذاب ,حتمیت مرگ ,حسرت هنگام مرگ ,سنتهاى خداوند ,زیان کفار ,کفار هنگام مرگ ,ایمان در هنگام عذاب ,ایمان هنگام قیامت ,بهانه جویی هنگام دشوارى ها ,ثروت هنگام عذاب ,کفار در آخرت ,

بیهودگی ایمان و توبه در هنگام عذاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 91 سوره : یونس
نپذیرفتن ایمان و توبه فرعون هنگام مرگ
بیهودگی ایمان و توبه در هنگام عذاب
عصیان و فساد فرعون در زمین
بی‌فایده بودن ایمان هنگام اضطرار
پذیرش...
كلمات كليدي :ایمان بیهوده ,ایمان فرعون ,ایمان هنگام عذاب ,ایمان بیهوده ,توبه بیهوده ,توبه فرعون ,توبه هنگام عذاب ,رد توبه ,عصیان فرعون ,فساد فرعون ,مرگ فرعون ,ایمان هنگام اضطرار ,تزلزل هنگام دشوارى ها ,

كلمات كليدي مشابه :
ترخیص در اضطرار
ترخیص اضطراى
اضطرار به حرام
اضطرار ستمگران
اضطرار متجاوزان
ایمان هنگام اضطرار