خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  302   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
به زبان درآمدن تمامی اعمال و افکار و موجودات در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : فصلت
به زبان درآمدن تمامی اعمال و افکار و موجودات در قیامت
بازخواست از ستیزندگان با خداوند بر لبه جهنم
گردآورى دشمنان خداوند براى عذاب جهنم
كلمات كليدي :سخن گفتن اعمال ,سخن گفتن افکار ,بازخواست از کفار ,بازخواست بر لبه جهنم ,دشمنان خداوند ,ستیز با خداوند ,سخن گفتن اعمال ,سخن گفتن موجودات ,شهادت در قیامت ,گردآورى براى عذاب ,گردآورى کفار ,

ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الزمر
ضرورت توجه به آیات پروردگار و حساب در آخرت
حسرت و ندامت کفار از بی‌اعتنایی به هشدار پیامبران
بازخواست از کفار برلبه جهنم توسط نگهبانان جهنم
جاودانه...
كلمات كليدي :حساب در آخرت ,توجه به آیات ,اعتنا به قیامت ,بی اعتنائی به انذار ,بازخواست از کفار ,جاودانگی در جهنم ,کافران در جهنم ,کفار به سوى جهنم ,حساب در آخرت ,حسرت بر غفلت ,متکبران در دوزخ ,عذاب کفار ,ندامت درپی عصیان ,ندامت کفار ,

بازخواست و عتاب خداوند از انسان درباره دلبستگی به غیر خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 93 سوره : الشعراء
عدم تاثیر بتان در قیامت براى پرستندگان آنها
بازخواست و عتاب خداوند از انسان درباره دلبستگی به غیر خداوند
كلمات كليدي :بازخواست از شرک ,بی تاثیرى بتها ,دلبستگی به غیر خداوند ,بازخواست از شرک ,مشرکان در قیامت ,بتها براى مشرکان ,

حال زار خطاکاران و بازخواست شدید و سریع آنان در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : سبأ
حال زار خطاکاران و بازخواست شدید و سریع آنان در قیامت
هراس مجرمان در قیامت و گرفتارى آنان به عذاب
برخوردارى نیکوکاران از پاداش نیکو و ایمنی...
كلمات كليدي :بازخواست از خطاکاران ,بدکاران در قیامت ,بازخواست از خطاکاران ,گرفتارى خطاکاران ,مجرمان در قیامت ,هراس مجرمان ,هراس قیامت ,

مسئولیت پیامبر و قومش در قبال عمل به قرآن و بازخواست آنها از جانب خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : الزخرف
مسئولیت پیامبر و قومش در قبال عمل به قرآن و بازخواست آنها از جانب خدا
قرآن مایه تذکر براى پیامبر و قوم او
كلمات كليدي :بازخواست از پیامبر ,بازخواست از پیامبر ,تذکر براى پیامبر ,قوم پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,قرآن براى تذکر ,عمل به قرآن ,

تکذیب الیاس و رسالت او ازسوى قوم وى و سرانجام تلخ آنان بخاطر این تکذیب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 127 سوره : الصافات
تکذیب الیاس و رسالت او ازسوى قوم وى و سرانجام تلخ آنان بخاطر این تکذیب
بازخواست و سرانجام وخیم تمامی انسانها مگر بندگان پاک خداوند
كلمات كليدي :قوم الیاس ,کفار دربرابر الیاس ,بازخواست انسانها ,سرانجام بشریت ,سرنوشت پاکان ,قوم الیاس ,

بازخواست مشرکین درباره اجابت دعوت انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : القصص
بازخواست مشرکین درباره اجابت دعوت انبیاء
پاسخ و پرسشهاى روز قیامت از مشرکان
كلمات كليدي :مشرکان و انبیاء ,بازخواست از مشرکان ,مشرکان در قیامت ,مشرکان و انبیاء ,

ضرورت توجه به وحی و آیات و بینات و براهین الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : غافر
ضرورت توجه به وحی و آیات و بینات و براهین الهی
بازخواست و عذاب شدید خداوند درپی ستیز با وحی و حق
عصمت پیامبر در تلقی وحی و حفظ و ابلاغ آن
فرود...
كلمات كليدي :توجه به آیات ,بینات الهی ,بازخواست از کفار ,توجه به آیات ,توجه به وحی ,رودرروئی با حق ,ستیز با وحی ,تلقی وحی ,زبان وحی ,

پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : ص
پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
كلمات كليدي :پیروان کفار ,کفار و پیروانشان ,کفار در دوزخ ,پیروان کفار ,

ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : الصافات
کشتن شتر صالح و سرپیچی مستکبران قوم ثمود از دستورات الهی
ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
كلمات كليدي :کفار دربرابر حق ,ناقه صالح ,کفار دربرابر حق ,ناکامی کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
بازخواست از کفار
بازخواست از خدا
بازخواست از شرک
بازخواست از انسان
بازخواست از شیاطین
بازخواست از مشرکان
بازخواست از مشرکین
بازخواست بر لبه جهنم
بازخواست انسانها
بازخواست از پیامبر
بازخواست از خطاکاران
خشم کفار
شک کفار
ترس از کفار
کفار و وحی