خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  33   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : ابراهیم
کافران، در پی یافتن اعوجاج و کجی براى دین خدا
کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
گمراهی عمیق کفار
كلمات كليدي :اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,دین خدا ,محبت دنیا ,گمراه کردن مردم ,گمراهی کفار ,اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,

تعالی و تنزه خداوند از تمامی اوصاف جاهلان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 180 سوره : الصافات
تعالی و تنزه خداوند از تمامی اوصاف جاهلان
كلمات كليدي :اوصاف خداوند ,تنزیه خداوند ,اوصاف خداوند ,خیال پردازى درباره خداوند ,

ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 160 سوره : الصافات
ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
كلمات كليدي :اوصاف خداوند ,اوصاف خداوند ,خداوند و مخلصین ,گفتگو درباره خداوند ,

ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 159 سوره : الصافات
تعالی خداوند از تمام اوصاف جاهلانه و خیالپردازىهاى واهی
ضرورت شنیدن اوصاف خداوند از بندگان پاک و صافی
تعالی خداوند از تمام اوصاف جاهلانه...
كلمات كليدي :اوصاف خداوند ,تنزیه خداوند ,اوصاف خداوند ,خداوند و مخلصین ,خیال پردازى درباره خداوند ,گفتگو درباره خداوند ,

اوصاف بزرگترین ظالمان و ستمگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : هود
اوصاف بزرگترین ظالمان و ستمگران
کب نشان دادن راه خدا از سوى دروغ‌بندان بر او
کفر و بی اعتقادى دروغ‌بندان بر خدا به معاد
بازداشتن مردم از...
كلمات كليدي :اوصاف ستمگران ,بزرگترین ظالمان ,دروغ بندان بر خدا ,اوصاف ستمگران ,گمراه کردن مردم ,کفر به معاد ,

شناسایی راه راست ازطریق شناخت اوصاف سالکان آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الفاتحة
تشرف سالکان راه راست به دریافت نعمتهاى خاص الهی
شناسایی راه راست ازطریق شناخت اوصاف سالکان آن
كلمات كليدي :اوصاف سالکان صراط مستقیم ,نعمت خاص ,نعمت خدا ,اوصاف سالکان صراط مستقیم ,سالکین صراط مستقیم ,اوصاف سالکان صراط مستقیم ,اوصاف سالکان صراط مستقیم ,

کرى کورى و گنگی کافران و ناتوانی آنان از تعقل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 171 سوره : البقرة
کرى کورى و گنگی کافران و ناتوانی آنان از تعقل
تشبیه کافران به حیوانات بیشعور
پندار واهی جاهلان در مورد برقرارى رابطه خویشاوندى بین خدا و جن
كلمات كليدي :اوصاف کافران ,بی خردى کافران ,مثلهاى قرآن ,نادانی درباره خداوند ,اوصاف کافران ,نادانی کافران ,

انبیاء الهی مردانی با دلائل روشن و کتب آسمانی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : النحل
حرکت رسول اکرم در ادامه حرکت انبیاء دیگر و نه چیزى نوظهور
وظیفه اندیشه‌ها در تبیین وحی به منظور بیدارکردن اندیشه‌ها
انبیاء الهی مردانی...
كلمات كليدي :اوصاف انبیاء ,پیامبراکرم و انبیاء ,بیدارکردن اندیشه ها ,اوصاف انبیاء ,برخوردارى از وحی ,بعثت پیامبراکرم ,وظیفه پیامبراکرم ,تبیین وحی ,

شکیبایی و توکل بر پروردگار، از اوصاف عاملان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : العنکبوت
شکیبایی و توکل بر پروردگار، از اوصاف عاملان
كلمات كليدي :اوصاف عاملان ,توکل عاملان ,صبر عاملان ,اوصاف عاملان ,

توصیف قرآن به حکیم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : یونس
حکمتآموزى قرآن
توصیف قرآن به حکیم
كلمات كليدي :اوصاف قرآن ,حکمت آموزى قرآن ,اوصاف قرآن ,

كلمات كليدي مشابه :
اوصاف خدا
اوصاف فخرفروشان
اوصاف متکبران
اوصاف مؤمنین
اوصاف خاشعان
اوصاف مشرکان
اوصاف پیامبر
اوصاف انبیاء
اوصاف خداوند
اوصاف اسلام
اوصاف مومنان
اوصاف مؤمنان
اوصاف مجاهدان
اوصاف قرآن
اوصاف ستمگران