خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  110   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
حرمت خوردن خون ریخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 145 سوره : الانعام
جعل احکام ثانوى و ترخیصی بر اساس رحمت الهی
تعیین محرمات در اسلام از سوى خداوند و ابلاغ آنها از طریق وحی
جواز اکل محرمات در صورت اضطرار
پلیدى...
كلمات كليدي :آشامیدن خون ,احکام ترخیصی ,احکام ثانوى ,محرمات در اسلام ,ترخیص در اضطرار ,اکل محرومات ,پلیدى خون ریخته ,پلیدى خوک ,پلیدى مردار ,تشریع دین ,گوشت حرام ,حلیت خوردنیها ,قاعده حلیت ,ذبح حیوانات ,ذبح حیوانات ,رحمت خدا ,آشامیدن خون ,گوشت خوک ,ذبح غیر شرعی ,گوشت قربانی ,گوشت مردار ,گوشت نجس ,نجات یافتگان از دوزخ ,

حکم مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان از کشت و دام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 136 سوره : الانعام
حکم مشرکان در رسیدن سهم خدا از کشت و دام به بتان
شریک قراردادن براى خدا در ثمرات و نعم الهی
تقبیح داورى مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,اسلام و جاهلیت ,سهم بتان ,سنت جاهلی ,سهم خدا ,خیرات مشرکان ,مبارزه با شرک ,مقررات شرک آمیز ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,مشرکان مکه ,

حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی از حیوانات و محصولات کشاورزى به بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 138 سوره : الانعام
تحریم بعضی دامها و زراعتها از سوى مشرکان بر خود آنان
خوددارى مشرکان از ذکر نام خدا در وقت ذبح برخی حیوانات
حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه به بت ,تحریمات مشرکان ,مشرکان جاهلیت ,ذبح حیوانات ,دروغ بستن به خدا ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه بلقیس ,

مبتنی بودن احکام و قوانین ارث بر مصالح واقعی بشر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : النساء
حکمت خداوند در تشریع احکام و قوانین دینی
مبتنی بودن احکام و قوانین ارث بر مصالح واقعی بشر
سهم ارث پدر و مادر درصورت فرزندداشتن میت
دوبرابربودن...
كلمات كليدي :احکام ارث ,حکمت احکام ,مصالح احکام ,احکام ارث ,ارث پدر ,ارث پسر ,ارث دختر ,ارث مادر ,تقسیم ارث ,سهام ارث ,جهل بشر ,مصلحت بشر ,پرداخت قرض ,جهل به مصالح ,حکمت خدا ,وصیت مالی ,

انعطاف‌پذیرى احکام اسلام و تغییر آن به هنگام ضرورت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 194 سوره : البقرة
لزوم عدالت‌ورزى حتی در زمان جنگ
انعطاف‌پذیرى احکام اسلام و تغییر آن به هنگام ضرورت
اولویت دفاع بر حفظ حرمت مقدسات
عنایت و توجه خاص خداوند...
كلمات كليدي :احکام اولیه ,احکام جهاد ,انعطاف پذیرى احکام ,تغییر احکام ,اولویت دفاع ,احکام اولیه ,مقام پرهیزگاران ,تقوا در جنگ ,جنگ در ماههاى حرام ,جواز جنگ ,عدالت در جنگ ,کیفیت جهاد ,حرمت مقدسات ,عنایت خدا ,وجوب دفاع ,لزوم مقابله به مثل ,وجوب خمس ,

موقتی بودن برخیاز دستورات دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : المجادلة
موقتی بودن برخیاز دستورات دینی
نقش زمان و موقعیت در تشریع و نسخ برخیاز قوانین الهی
نسخ دستور صدقه قبل از نجوى با پیامبر ازسوى خدا
موقتی...
كلمات كليدي :احکام ثابت ,احکام موقتی ,تشریع احکام ,نسخ احکام ,دستورات اسلام ,اطاعت از پیامبر ,اعمال انسان ,نجوا با پیامبر ,احکام ثابت ,علم خدا ,عمل به دین ,وجوب زکات ,زمان و موقعیت ,وجوب نماز ,

مراعات احسان در پرداخت دیه قتل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 178 سوره : البقرة
مراعات سهولت و اجتناب از مشقت در احکام اسلام
تشریع دیه قتل، تخفیفی ازسوى پرورگار براى بندگان
آمیختگی عدالت و رحمت در احکام قصاص و دیه
استحقاق...
كلمات كليدي :احسان در دیه ,احکام اسلام ,احکام دیه ,احکام قصاص ,تخفیف در احکام ,رحمت در احکام ,سهولت احکام ,عدالت در احکام ,مخالفت با احکام ,فقه و اخلاق ,جزاء در اسلام ,اصل عدالت ,برخورد انسانی ,اولیاى مقتول ,برادرى ایمانی ,جامعه ایمانی ,بخشش قاتل ,برخورد با مجرمان ,قصاص برده ,پرداخت دیه ,ترغیب به عفو ,ترغیب به نیکوکارى ,تساوى حقوق ,تسهیل در تکلیف ,تشریع قصاص ,تفاوت در قصاص ,قانون جزایی ,قصاص حر ,احسان در دیه ,دیه قتل ,مطالبه دیه ,قصاص زن ,عدالت در قصاص ,قصاص قتل ,کیفر متجاوزان ,تاثیر نیکوکارى ,

تحریم گوشت حیوانات ناخندار بر یهود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 146 سوره : الانعام
تحریم قسمتی از چربی گاو و گوسفند بر یهود
مجازات یهودیان با تحریم بعضی از مباحات بر آنان از سوى خداوند
تحریم گوشت حیوانات ناخندار بر یهود
ناخشنودى...
كلمات كليدي :احکام یهود ,احکام یهود ,احکام یهود ,تحریم مباحات ,حیوان ناخن دار ,گوشت حیوانات ,مجازات یهودیان ,ناخشنودى منافقان ,احکام براى یهود ,احکام یهود ,احکام یهود ,فسادگرى یهود ,قوانین یهود ,کیفر یهودیان ,

قانون جاهلیت درمورد تقسیم گوشت جنین حیوانات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 139 سوره : الانعام
خوردن گوشت مردار در جاهلیت
تحریم گوشت جنین زنده حیوانات بر زنان در جاهلیت
احکام مشرکان در زمینه خوردنیها
اتصاف خداوند به علم و حکمت
تبعیض...
كلمات كليدي :احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,احکام مشرکان ,اوصاف خدا ,زن و تبعیض ,تقسیم گوشت ,احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,احکام جاهلیت ,زن در جاهلیت ,قوانین جاهلیت ,حقوق زن ,حکمت خدا ,حکمت در مجازات ,گوشت حیوانات ,علم خدا ,خوردن مردار ,مشرکان در قیامت ,مجازات مشرکان ,

راهنمایی مسلمانان بسوى مصالح واقعیشان ازطریق بیان احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : النساء
راهنمایی مسلمانان بسوى مصالح واقعیشان ازطریق بیان احکام دینی
هدایت مسلمانان به سنتهاى شایسته امتهاى پیشین
لزوم مطالعه در سنتهاى پیشین...
كلمات كليدي :بیان احکام ,مصلحت احکام ,مصالح انسان ,بیان احکام ,سنتهاى پیشین ,مطالعه تاریخ ,توبه خدا ,حکمت خدا ,علم خدا ,عنایت خدا ,قوانین شرعی ,عمل به شریعت ,هدایت مسلمانان ,

كلمات كليدي مشابه :
احکام ترخیصی
احکام عده
احکام خدا
عمل به احکام
جعل احکام
احکام حیض
نسخ احکام
احکام جنگ
احکام حب
احکام ارث
احکام دیه
آثار عمل به احکام
بیان احکام
تشریع احکام
حکمت احکام