خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  261   -  نمايش ركوردهاي 31تا 40
امر به گرفتن گناه پیشگان و کشاندن آنان به درون دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الدخان
امر به گرفتن گناه پیشگان و کشاندن آنان به درون دوزخ
كلمات كليدي :گنهکاران در دوزخ ,گنهکاران در دوزخ ,

گمان باطل دنیاداران درمورد جاودانگی در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الهمزة
گمان باطل دنیاداران و رستگارى آنان با مال و ثروت
گمان باطل دنیاداران درمورد جاودانگی در دنیا
كلمات كليدي :پنداردنیاداران ,رستگارى با ثروت ,جاودانگی در دنیا ,کج اندیشی دنیاداران ,

ابلاغ وحی و کلام حق تنها وظیفه پیامبر اکرم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الجن
خداوند تنها ملجا و پناهگاه بشر
عجز و ناتوانی انسان از فرار از حیطه قدرت خدا
ضرورت پیروى از خداوند و پیامبر بر حق او
اعتراف پیامبر به عبودیت...
كلمات كليدي :ابلاغ وحی ,پناهگاه بشر ,عجز بشر ,پیروى از پیامبر ,عبودیت پیامبر ,مخالفت با پیامبر ,مسئولیت پیامبر ,پیروى از خدا ,جاودانگی در دوزخ ,فرار از خدا ,قدرت خدا ,نافرمانی خدا ,ابلاغ وحی ,

جاودانگی اهلبهشت در نعمت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : ق
جاودانگی اهل بهشت در نعمت
بشارت سلامت و بشارت خلود به بهشتیان
كلمات كليدي :جاودانگی بهشت ,بهشتیان در نعمت ,خلود براى بهشتیان ,سلامت براى بهشتیان ,جاودانگی بهشت ,

ناتوانی کافران هنگام مواجهه با آتش دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الانبیاء
مهلت نیافتن کافران هنگام مواجهه با آتش دوزخ
فرارسیدن ناگهانی آتش و غافلگیر و مبهوت شدن کافران
ناتوانی کافران از جلوگیرى و فرار از عذاب...
كلمات كليدي :کافران در دوزخ ,کافران رویاروى دوزخ ,غافلگیرشدن کافران ,فرارسیدن قیامت ,مبهوت شدن کافران ,مهلت به کافران ,ناتوانی کافران ,کافران در دوزخ ,

زبانه کشیدن شعله‌هاى دوزخ براى سوزاندن پوست سر و صورت و اندام مجرمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : المعارج
زبانه کشیدن شعله‌هاى دوزخ براى سوزاندن پوست سر و صورت و اندام مجرمان
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,عذاب کافران ,عذاب مجرمان ,

عذاب انکارکنندگان معاد در آتش قهر الهی در دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : الرحمن
عذاب انکارکنندگان معاد در آتش قهر الهی در دوزخ
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,انکار معاد ,آتش دوزخ ,

دوزخ جایگاه بدبخت ترین مردمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : اللیل
دوزخ جایگاه بدبخت ترین مردمان
كلمات كليدي :اهل دوزخ ,جایگاه بدبختها ,اهل دوزخ ,

بیجوابماندن فریاد و بیتابی کفار در دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : فصلت
درماندگی تام خطاکاران در آتش دوزخ
بی جواب ماندن فریاد و بیتابی کفار در دوزخ
كلمات كليدي :بی تابی در دوزخ ,خطاکاران در دوزخ ,درماندگی خطاکاران ,بی تابی در دوزخ ,کفار در دوزخ ,فریاد کفار ,

عظمت شراره‌هاى زرد رنگ آتش دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : المرسلات
عظمت شراره‌هاى زرد رنگ آتش دوزخ
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,

كلمات كليدي مشابه :
جاودانگی در دوزخ
جاودانگی دوزخ
جاودانگی در آتش
جاودانگی دین
جاودانگی خدا
جاودانگی قرآن
جاودانگی در عذاب
جاودانگی در بهشت
جاودانگی آخرت
جاودانگی در جهنم
گرایش به جاودانگی
جاودانگی بهشت
جاودانگی ابراهیم
جاودانگی بهشتیان
جاودانگی عذاب