خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  176   -  نمايش ركوردهاي 21تا 30
نزول قرآن به منظور آگاهی انسانها از یگانگی خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : ابراهیم
قرآن، ابلاغی عمومی براى بیم دادن مردم
نزول قرآن به منظور پندگرفتن خردمندان
نزول قرآن به منظور آگاهی انسانها از یگانگی خداوند
عذاب دنیوى...
كلمات كليدي :آگاهی از توحید ,بیم دادن مردم ,پند گرفتن از قرآن ,پندگیرى خردمندان ,آگاهی از توحید ,هشدار عمومی ,هدف از قرآن ,هدف از عذاب ,هشدار صالح ,

آگاهی علماء یهود به نزول قرآن پیش از بعثت پیامبر (ص)
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 197 سوره : الشعراء
آگاهی علماء یهود به نزول قرآن نشانی براى مشرکین دال بر صحت نبوت پیامبر
آگاهی علماء یهود به نزول قرآن پیش از بعثت پیامبر (ص)
استدلال بر وجود...
كلمات كليدي :آگاهی از نزول قرآن ,آگاهی از نزول قرآن ,آگاهی علماى یهود ,استدلال بر نبوت ,نبوت پیامبر ,آگاهی از نزول قرآن ,آگاهی از نزول قرآن ,یهود و قرآن ,نبوت بشر ,آگاهی از نزول قرآن ,آزمایش یهود ,

بازگشت انسان بسوى پروردگار و آگاهی یافتن از اعمال خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : یونس
بازگشت انسان بسوى پروردگار و آگاهی یافتن از اعمال خود
بهره‌مندى انسان از زندگی دنیا
بازگشت زیان و ستم به خود ستمگر
طغیان و سرکشی انسانها...
كلمات كليدي :آگاهی از اعمال ,آگاهی از اعمال ,بازگشت به خدا ,بهره مندى از دنیا ,عذاب ستمگر ,سرکشی انسانها ,نتیجه ظلم ,نجات از مرگ ,نتیجه ستم ,

فرستادن رسولان بر اساس بصیرت و آگاهی خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : الحج
فرستادن رسولان بر اساس بصیرت و آگاهی خداوند
انتخاب بعضی از فرشتگان و آدمیان ازسوى خداوند براى ابلاغ رسالت
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,ارسال رسولان ,رسالت انبیاء ,بصیرت خدا ,آگاهی خدا ,رسالت فرشتگان ,

آگاهی حضرت یعقوب نسبت به لطف و رحمت بیحد خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 96 سوره : یوسف
بیناشدن چشم یعقوب در اثر تماس با پیراهن یوسف
آگاهی حضرت یعقوب نسبت به لطف و رحمت بیحد خداوند
آگاهی یعقوب به الطاف ویژه خداوند
کرامت یوسف...
كلمات كليدي :آگاهی یعقوب ,پیراهن یوسف ,رحمت خدا ,لطف خدا ,آگاهی یعقوب ,شفاى یعقوب ,

آگاهی خداوند بر حال ستمگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : التوبة
تاثیرپذیرى گروهی از مسلمانان از شایعات منافقان
خطر شرکت منافقان در جنگ و جهاد بهمراه مسلمانان
آگاهی خداوند بر حال ستمگران
فتنه جویی منافقان...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,تاثیرپذیرى مسلمانان ,منافقان و جهاد ,حال ستمگران ,آگاهی خدا ,خطر منافقان ,شایعات منافقان ,فتنه جویی منافقان ,منافقان و مجاهدان ,

آگاهی خداوند از دروغ تارکان جهاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : التوبة
سرزنش گروهی از مسلمانان بخاطر ترک جهاد به بهانه‌هاى بی‌اساس
عذر تراشی و سوگند دروغ بر عدم توانایی بر جهاد از سوى گروهی از مسلمانان
نابودى...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,ترک جهاد ,تن پرورى مسلمانان ,آگاهی خدا ,دنیادوستی مسلمانان ,ریاکارى مسلمانان ,سرزنش مسلمانان ,عذرتراشی مسلمانان ,هلاکت مسلمانان ,

آگاهی خداوند به متجاوزان و تخلف کنندگان از احکام دینی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 119 سوره : الانعام
آگاهی خداوند به متجاوزان و تخلف کنندگان از احکام دینی
رفع حرمت خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار
بیان تفصیلی محرمات ازسوى خداوند
گمراهی...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,تجاوز از احکام ,ارتکاب محرمات ,بیان محرمات ,پیروى از هوس ,تخلف از دین ,ترخیص اضطراى ,حرمت مردار ,رفع حرمت ,گوشت حلال ,آگاهی خدا ,ذبح شرعی ,گمراهی مردم ,بهره گیرى از نعمت ,

آگاهی خداوند به اسرار و آشکار بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : الاحزاب
آگاهی خداوند به اسرار و آشکار بندگان
آگاهی خداوند به قیامت و جنین و همه نهانی‌ها
كلمات كليدي :آگاهی خداوند ,آگاهی خداوند ,نهانیها نزد خداوند ,آگاهی به نهانیها ,

آگاهی خداوند از حال پرهیزگاران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : التوبة
آمادگی کامل مؤمنان به خدا و آخرت براى جهاد در راه خدا
آگاهی خداوند از حال پرهیزگاران
دعوت مؤمنان به جهاد در راه خداوند
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,آمادگی براى جهاد ,ایمان به خدا ,ایمان به معاد ,حال پرهیزگاران ,مؤمنان و جهاد ,آگاهی خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
آگاهی خدا
آگاهی از عمل
آگاهی از غیب
آگاهی پس از مرگ
آگاهی در دین
آگاهی لوط
آگاهی از انفاق
آگاهی از نجوا
آگاهی خداوند
آگاهی از نهادن
آگاهی در آخرت
آگاهی به نیات
آگاهی از عملکرد
آگاهی از دنیا
آگاهی از اعمال