خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
 
عبارت مورد نظر يافت نشد
شما مي توانيد با روش هاي زير جستجوي خود را بهينه كنيد:
1- از كلمات جزئي تر استفاده كنيد .
2- از چندين كلمه استفاده كنيد. .
3- دامنه جستجو را وسيع تر كنيد(مخاطب و قالب).
4- گزينه هاي جستجو در خلاصه و متن را فعال كنيد.
كلمات كليدي مشابه :
اعتراف در قیامت
اعتراف به کفر
اعتراف آدم
اعتراف به ستم
اعتراف به خطا
اعتراف به ظلم
اعتراف بی ثمر
اعتراف عیسی
اعتراف یهود
اعتراف به نعمت
اعتراف فرشتگان
اعتراف کافران
اعتراف مشرکان
اعتراف مؤمنان
اعتراف کفار