خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  97   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پیروى کافران از پندارها و گمانهاى خودشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : النجم
نرسیدن انسان به حق درصورت پیروى از ظن و گمان
پیروى کافران از پندارها و گمانهاى خودشان
كلمات كليدي :پیروى از گمان ,پیروى از گمان ,موانع شناخت ,کافران و ظن ,پیروى از گمان ,پیروى از گمان ,کافران و گمان ,

بی‌اعتبارى تخمین و گمان در فهم و پذیرش دین و اتخاذ عقیده
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 116 سوره : الانعام
گمراهی اکثریت انسانها و انحراف آنها از راه خدا
نهی از پیروى از اکثریت مردم
پیروى اکثریت انسانها از تخمین و گمان
بی‌اعتبارى تخمین و گمان...
كلمات كليدي :بی اعتبارى گمان ,انحراف اکثریت ,پیروى از اکثریت ,گمراهی اکثریت ,نکوهش اکثریت ,پذیرش دین ,پیروى از گمان ,فهم دین ,بی اعتبارى گمان ,نکوهش اسراف کار ,

ابتلاى انسان به دروغ و ناسنجیده‌گویی در اثر پیروى از پندار و گمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 66 سوره : یونس
پوچی و بی‌پایگی شرک و ناموجه بودن آن از نظر عقل
پندار و گمان بی‌اساس مشرکان در شرکورزیدن به خدا
ابتلاى انسان به دروغ و ناسنجیده‌گویی در اثر...
كلمات كليدي :اسباب دروغ ,بی پایگی شرک ,پندار مشرکان ,پیروى از پندار ,پوچی شرک ,پیروى از گمان ,مالکیت خدا ,اسباب دروغ ,گمان مشرکان ,مشرکان و گمان ,

نادانی و بی‌خبرى دروغ پردرازان و سخن گویان بر اساس حدس و گمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الذاریات
نادانی و بی‌خبرى دروغ پردرازان و سخن گویان بر اساس حدس و گمان
كلمات كليدي :دروغ پردازان ,سخن براساس گمان ,

نفرین بر کسانی که بدون علم و از روى گمان سخن می‌گویند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الذاریات
نفرین خداوند بر دروغ پردازان و سخن گویان بر اساس حدس و گمان
نفرین بر کسانی که بدون علم و از روى گمان سخن می‌گویند
كلمات كليدي :سخن بدون علم ,دروغ پردازان ,سخن بدون علم ,سخن براساس گمان ,سخن بدون علم ,

نقش دنیاگروى در سلب توفیق از انسان و وانهادگی او به خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : النجم
نقش دنیاگروى در سلب توفیق از انسان و وانهادگی او به خود
نقش رویگردانی از یاد خدا در گمراهی انسان و هلاکت او
واگذارى کفار دنیاگرا و رویگردان...
كلمات كليدي :آثار دنیاگروى ,اسباب بی توفیقی ,اسباب هلاکت ,اعراض از خدا ,وانهادگی انسان ,پندار و حق ,گمان و حقیقت ,رویگردانی از خدا ,یاد خدا ,آثار دنیاگروى ,عوامل گمراهی ,وام دادن به خدا ,

آگاهی خداوند از اعمال و کردار مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : یونس
ضرورت تحصیل یقین در اصول دین
آگاهی خداوند از اعمال و کردار مشرکان
نارسایی گمان از ایصال انسان به حق
پیروى از گمان عامل اصلی انحراف مشرکان
پیروى...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,اصول دین ,اعمال مشرکان ,ایصال به حق ,پیروى از گمان ,تحصیل یقین ,آگاهی خدا ,یقین در دین ,عامل شرک ,نارسایی گمان ,ناراحتی در بهشت ,پیروى از یقین ,یقین پیامبران ,

تکذیب حقیقت از سوى کافران و سردرگمی آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : ق
تکذیب حقیقت از سوى کافران و سردرگمی آنان
كلمات كليدي :تکذیب حقیقت ,تکذیب حقیقت ,کفار و حقیقت ,سردرگمی کافران ,

سجین، کتابی مرقوم از علم الهی براى ثبت اعمال بدکاران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : المطففین
سجین، کتابی مرقوم از علم الهی براى ثبت اعمال بدکاران
كلمات كليدي :حقیقت علیین ,حقیقت علیین ,

ناآگاهی انسان از حقیقت سجین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : المطففین
ناآگاهی انسان از حقیقت سجین
كلمات كليدي :حقیقت سجین ,حقیقت سجین ,

كلمات كليدي مشابه :
گمان و حقیقت
پیروى از گمان
نارسایی گمان
گمان مشرکان
مشرکان و گمان
بی اعتبارى گمان
گمان گمراهان
سخن براساس گمان
کافران و گمان
حقیقت حب
حقیقت ریا
حقیقت روح
حقیقت مرگ
حقیقت ربا
حقیقت کفر