خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  108   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بیدارشدن اصحاب کهف و تردیدشان در مدت زمانی که در خواب بوده‌اند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : الکهف
گفتگوى اصحاب کهف با یکدیگر پس از برخاستن از خواب
بیدارشدن اصحاب کهف و تردیدشان در مدت زمانی که در خواب بوده‌اند
به شهر رفتن یکی از اصحاب کهف...
كلمات كليدي :بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,خواب اصحاب کهف ,قصه اصحاب کهف ,گفتگوى اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,

چشمان باز اصحاب کهف در حال خواب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الکهف
گرداندن بدن اصحاب کهف به چپ وراست در مدت خوابشان
حضور سگ اصحاب کهف با آنان در غار
منظره رعبانگیز اصحاب کهف در غار
قدرت نمایی خداوند براى...
كلمات كليدي :اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,سگ اصحاب کهف ,ایجاد رعب ,محافظت از بندگان ,قدرت خداوند ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,

پناه جستن اصحاب کهف به غار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الکهف
برخوردارى از رحمت الهی و گشایش در کار، براى اصحاب کهف بعد از پناه بردن به غار
نزول رحمت الهی بر اصحاب کهف
کناره‌گیرى اصحاب کهف از بستگان شرک...
كلمات كليدي :اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,رحمت بر اصحاب کهف ,رحمت براى اصحاب کهف ,کناره گیرى اصحاب کهف ,رحمت الهی ,اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,کناره گیرى از مشرکان ,اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,

نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : الفیل
بازگویی داستان اصحاب فیل براى پندگیرى مردم
نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
كلمات كليدي :اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,داستانهاى قرآن ,اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,

ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الکهف
ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
لزوم اقامه دلیل و برهان براى اعتقادات خویش
دروغ بستن بر خداوند، بزرگترین ستم
شرک، باترین ظلم
كلمات كليدي :انتقاد اصحاب کهف ,معاصران اصحاب کهف ,دلیل براى اعتقادات ,انتقاد اصحاب کهف ,بزرگترین ستم ,دروغ به خدا ,نکوهش شرک ,باترین ظلم ,انتقاد اصحاب کهف ,

بیم اصحاب کهف از شناخته شدن و قرارگرفتن در دو راهی شرک یا سنگسارشدن توسط مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الکهف
بیم اصحاب کهف از شناخته شدن و قرارگرفتن در دو راهی شرک یا سنگسارشدن توسط مشرکان
شقاوت ابدى مشرک
كلمات كليدي :بیم اصحاب کهف ,بیم اصحاب کهف ,شقاوت مشرک ,بیم اصحاب کهف ,

درخواست اصحاب کهف از خداوند مبنی بر به سامان رساندن کارشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الکهف
درخواست رحمت الهی از سوى اصحاب کهف
درخواست اصحاب کهف از خداوند مبنی بر به سامان رساندن کارشان
تنگشدن عرصه بر اصحاب کهف و پناه بردن آنها به غار
كلمات كليدي :دعاى اصحاب کهف ,رحمت الهی ,دعاى اصحاب کهف ,رحمت طلبی اصحاب کهف ,فشار بر اصحاب کهف ,دعاى اصحاب کهف ,فشار براصحاب کهف ,

طرح و نقشه شوم اصحاب فیل براى نابودى مکه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : الفیل
تباهی و نقش بر آب شدن توطئه اصحاب فیل
طرح و نقشه شوم اصحاب فیل براى نابودى مکه
كلمات كليدي :اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,

موقعیت اصحاب کهف در غار و محفوظ بودنشان از تابش مستقیم آفتاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : الکهف
بی بهره بودن ابدى کسی‌که خدایش گمراهش سازد از مرشد
هدایت شده توسط خداوند، هدایتیافته واقعی
موقعیت اصحاب کهف در غار و محفوظ بودنشان از تابش...
كلمات كليدي :اصحاب کهف در غار ,بی بهره گیرى از مرشد ,هدایت شده خدا ,گمراه شده خداوند ,اصحاب کهف در غار ,هدایت یافته واقعی ,هدایت واقعی ,اصحاب کهف در غار ,

اختلاف مردم در تعداد اصحاب کهف
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : الکهف
نهی از بحث و جدال در موضوعاتی نظیر تعداد اصحاب کهف
اختلاف مردم در تعداد اصحاب کهف
كلمات كليدي :تعداد اصحاب کهف ,تعداد اصحاب کهف ,جدال بی فایده ,تعداد اصحاب کهف ,تعداد اصحاب کهف ,تعداد اصحاب کهف ,تعداد اصحاب کهف ,

كلمات كليدي مشابه :
گفتگوى اصحاب کهف
گفتگوى سرى
گفتگوى خدا
گفتگوى فرشتگان
گفتگوى خداوند
گفتگوى پسندیده
گفتگوى بهشتیان
گفتگوى خصمانه
قصه اصحاب کهف
اصحاب فیل
اصحاب رس
اصحاب سبت
اصحاب کهف در غار
سگ اصحاب کهف
بیم اصحاب کهف