خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  11   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
قرآن کریم نور الهی نازل شده براى هدایت بشر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : التغابن
علم و آگاهی خداوند به عملکرد انسانها
دعوت به گرویدن به خدا و پیامبر و قرآن
قرآن کریم نورالهی نازل شده براى هدایت بشر
تشبیه نور خداوند به...
كلمات كليدي :ارزش قرآن ,عمل انسان ,گرویدن به پیامبر ,علم خدا ,گرویدن به خدا ,نور خدا ,ارزش قرآن ,گرویدن به قرآن ,هدایت گرى قرآن ,

بهشتیان جاوید، پاداش گرویدن به پاکی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 76 سوره : طه
بهشتیان جاوید، پاداش گرویدن به پاکی
كلمات كليدي :بهاى بهشت ,بهاى بهشت ,بهشتیان جاوید ,گرویدن به پاکی ,فایده تزکیه ,

نبودن اکراه و اجبار در گرویدن به دین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : عبس
نبودن اکراه و اجبار در گرویدن به دین
كلمات كليدي :اکراه در دین ,اکراه در دین ,

خداوند، تنها یاور آدمیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الملک
گرفتارى کافران به غرور و غفلت در گرویدن بسوى غیرخدا
خداوند، تنها یاور آدمیان
كلمات كليدي :یاور انسان ,غرور کافران ,غفلت کافران ,گرویدن به غیرخدا ,یاور انسان ,

بازداشتن منافقان مردم را از گرویدن به دین حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : المجادلة
تلاش منافقان براى پوشاندن چهره منافقانه خود با سوگندهاى دروغ
بازداشتن منافقان مردم را از گرویدن به دین حق
عذاب خوارننده براى منافقان...
كلمات كليدي :جلوگیرى از حق ,چهره نفاق ,جلوگیرى از حق ,عذاب خوارکننده ,سوگند دروغ ,منافقان و دین ,عذاب منافقان ,منافقان در قیامت ,دروغگوئی منافقان ,نیرنگ بازى منافقان ,

بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الکهف
اختیار انسان در گرویدن و یا انکار حق
پیام پیامبر مبنی بر رسیدن سخن حق از سوى پروردگار
بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
آتش...
كلمات كليدي :آب جهنم ,اختیار انسان ,انکار حق ,سخن پروردگار ,پیام پیامبر ,آب جهنم ,واردان به جهنم ,سخن حق ,گرویدن به حق ,دوزخیان به دنبال فریادرس ,صورت دوزخیان ,یارى رساندن به دوزخیان ,کیفر ظالم ,یارى رزمندگان ,

ناامیدى پیامبر از گرویدن مشرکان به اسلام و دین حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الکافرون
جدایی خط توحید از خط شرک در تمامی زمینه‌ها
علم خداوند به جاودانه ماندن مشرکان مکه در گمراهی
ناامیدى پیامبر از گرویدن مشرکان به اسلام و...
كلمات كليدي :پیامبر و مشرکان ,خط توحید ,علم خدا ,خط شرک ,گمراه ماندن مشرکان ,پیامبر و مشرکان ,پیامبر و مشرکان ,

برخوردارى از رحمت واسعه الهی در پی ایمان به خدا و گرویدن به اسلام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الجن
برخوردارى از رحمت واسعه الهی در پی ایمان به خدا و گرویدن به اسلام
اختصاص راه حق و هدایت به پیمودن راه اسلام و گرویدن به آن
نقش ایمان به خدا در...
كلمات كليدي :آثار ایمان ,آثار دیندارى ,حقانیت اسلام ,دین و اقتصاد ,آثار ایمان ,ایمان به خدا ,عوامل رحمت ,عوامل نعمت ,

آزادبودن بندگان در پندگیرى از آیات قرآن و گرویدن به حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : التکویر
نقش آمادگی قلبی براى هدایت در پندگیرى انسان از قرآن
آزادبودن بندگان در پندگیرى از آیات قرآن و گرویدن به حق
قرارداشتن فاعلیت انسان در محدوده...
كلمات كليدي :آزادى انسان ,آمادگی براى هدایت ,آزادى انسان ,فاعلیت انسان ,هدایت انسان ,پندگیرى از قرآن ,توفیق خدا ,توفیق هدایت ,مشیت خدا ,هدایاى مالی ,

رسیدن انسان به رشد و ثواب در پی ایمان او به خدا و گرویدن به اسلام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الجن
آلودهشدن انسان به ظلم و ستم در اثر بی‌ایمانی
رسیدن انسان به رشد و ثواب در پی ایمان او به خدا و گرویدن به اسلام
اختیار و آزادى اراده جنیان در...
كلمات كليدي :آثار ایمان ,آثار بی دینی ,آثار دیندارى ,اختیار جنیان ,آثار ایمان ,عوامل ثواب ,جنیان کافر ,جنیان مؤمن ,عوامل رشد ,عوامل ظلم ,

كلمات كليدي مشابه :
گرویدن به حق
گرویدن به خدا
گرویدن به پیامبر
گرویدن به قرآن
گرویدن به غیرخدا
گرویدن به پاکی