خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  267   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
محفوظ بودن حق انتقام از ظالم براى مظلوم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : الشورى
محفوظ بودن حق انتقام از ظالم براى مظلوم
كلمات كليدي :انتقام از ظالم ,حقوق مظلوم ,انتقام از ظالم ,

بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الکهف
اختیار انسان در گرویدن و یا انکار حق
پیام پیامبر مبنی بر رسیدن سخن حق از سوى پروردگار
بریان شدن گوشت صورت دوزخیان با آبی همچون مس گداخته
آتش...
كلمات كليدي :آب جهنم ,اختیار انسان ,انکار حق ,سخن پروردگار ,پیام پیامبر ,آب جهنم ,واردان به جهنم ,سخن حق ,گرویدن به حق ,دوزخیان به دنبال فریادرس ,صورت دوزخیان ,یارى رساندن به دوزخیان ,کیفر ظالم ,یارى رزمندگان ,

ناامیدى مجرمانی که در قیامت بار ظلم بر دوش دارند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 111 سوره : طه
خضوع مردمان در قیامت در پیشگاه خداوند
ناامیدى مجرمانی که در قیامت بار ظلم بر دوش دارند
بسته شدن همه درهاى امید برروى کفار در قیامت
كلمات كليدي :مجرمان ظالم ,انسانها در قیامت ,مجرمان در قیامت ,مجرمان ظالم ,ناامیدى مجرمان ,ناامیدى کفار ,

دیدار با ظالم
[ قالب : داستان ] [ مخاطب : عام ]
دو نفر مسافر به خراسان آمدند و برای آنکه وظیفه خود را درباره خواندن نماز بدانند به محضر امام رضا علیه السلام رسیدند و سوال کردند ما از فلان جا آمدیم ، آیا نماز ما...
كلمات كليدي : امام رضا(ع) ,

برخورد با ظالم
[ قالب : داستان ] [ مخاطب : عام ]
عصر حکومت معاویه بود و ولیدبن عقبه از سوی او فرماندار مدینه بود. روزی امام حسین علیه السلام و ولید بر سر مزرعه ای باهم نزاع کردند. امام علیه السلام دستار از سر ولید...
كلمات كليدي :امام حسین(ع) ,

جاودانگی انسانهاى مرتد و بازگشته از اسلام در لعنت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 88 سوره : آل عمران
تخفیف‌ناپذیرى عذاب افراد مرتد در آخرت
جاودانگی انسانهاى مرتد و بازگشته از اسلام در لعنت
كلمات كليدي :کیفر ارتداد ,کیفر ارتداد ,بازگشت از اسلام ,عذاب تخفیف ناپذیر ,لعنت جاودانه ,کیفر ارتداد ,کیفر ارتداد ,

نابودى جمیع جنبدگان درصورت تعجیل خدا در کیفر انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : النحل
مهلت خداوند به گنهکاران و تاخیر عذابشان تا زمان مرگ
نابودى جمیع جنبدگان درصورت تعجیل خدا در کیفر انسان
تاسیس و نابودى حکومتها برطبق مشیت...
كلمات كليدي :کیفر الهی ,تاخیر عذاب ,تعجیل در کیفر ,مهلت خداوند ,نابودى خلایق ,زمان مرگ ,مهلت به گنهکاران ,نابودى حکومت ,کیفر الهی ,

کیفر کفرورزیدن به اسلام پس از آگاهی به حقانیت آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 86 سوره : آل عمران
ارتداد و بازگشت از اسلام، ظلمی بزرگ
محرومیت افراد مرتد از هدایت الهی
محرومیت ظالمان از هدایت خداوند
محرومیت ستمکاران از هدایت الهی
خداوند،...
كلمات كليدي :کفر آگاهانه ,ظلم و ارتداد ,کیفر ارتداد ,بازگشت از اسلام ,هدایت خدا ,کیفر ظلم ,مصادیق ظلم ,محرومیت از هدایت ,محرومان از هدایت ,کفر آگاهانه ,کیفر کفر ,

مانع نبودن اجراى حد از کیفر اخروى مجرمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : المائدة
جلوگیرى نکردن کیفر دنیوى محاربان از عذاب اخروى آنان
کیفر ایجاد ناامنی در جامعه و فسادگرى در زمین
مانع نبودن اجراى حد از کیفر اخروى مجرمان
امنیت...
كلمات كليدي :اجراى حدود ,عذاب اخروى ,ناامنی در جامعه ,اجراى حدود ,کیفر دنیوى ,موانع عذاب ,کیفر فسادگرى ,کیفر محارب ,ناامنی توطئه گران ,

رسیدن کیفر بدى هاى کافران به خود آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : النحل
رسیدن کیفر بدى هاى کافران به خود آنان
كلمات كليدي :کیفر بدى ,کیفر کافران ,کیفر بدى ,

كلمات كليدي مشابه :
کیفر ظالم
انتقام از ظالم
مقابله با ظالم
گذشت از ظالم
قاضی ظالم
جنیان ظالم
مجرمان ظالم
کیفر آتش
کیفر خدا
کیفر بخل
کیفر کفر
کیفر بدى
کیفر عمل
کیفر قتل
کیفر زنا