خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  268   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
تخلف کسانی که از پی انبیاء آمدند از خط آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : مریم
تخلف مردم از خط انبیاء به جهت تباه کردن نماز و پیروى از هوا
تخلف کسانی که از پی انبیاء آمدند از خط آنان
گمراهی تباهکنندگان نماز و پیروى کنندگان...
كلمات كليدي :تخلف از انبیاء ,تخلف از انبیاء ,خط انبیاء ,مردم و انبیاء ,پیروى از شهوات ,پیروى از هوا ,تباه کردن از نماز ,تباه کردن به نماز ,تخلف از انبیاء ,تخلف از انبیاء ,پیامبر در نماز ,

ظلم بودن کفر و انحراف از خط انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : الفرقان
افسوس و حسرت کافران در قیامت به جهت انحراف از خط انبیاء
رستگارى در قیامت درگرو پیروى از انبیاء
پشیمانی شدید منحرفان از انبیاء در روز قیامت
ظلم...
كلمات كليدي :انحراف از انبیاء ,انحراف از انبیاء ,پیروى از انبیا ,منحرفان از انبیاء ,انحراف از انبیاء ,انحراف از انبیاء ,پشیمانی در قیامت ,حسرت در قیامت ,حسرت کافران ,رستگارى در قیامت ,مصادیق ظلم ,ظلم بودن کفر ,ظلمبودن کفر ,

رویگردانی مردم از دعوت هود به پارسائی و پیروى خداوند و دیندارى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 123 سوره : الشعراء
تکذیب پیامبران توسط قوم عاد
رویگردانی مردم از دعوت هود به پارسائی و پیروى خداوند و دیندارى
اعتراض هود به قوم خود به علت فراموش کردن سراى...
كلمات كليدي :اعراض از هود (ع) ,تکذیب انبیاء ,عاد و انبیاء ,دعوت به پارسایی ,پیروى خداوند ,دعوت به دیندارى ,دعوت هود ,اعتراض هود ,

انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الانبیاء
مرگ و حیات عادى انبیاء در دنیا
انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,حیات انبیاء ,مرگ انبیاء ,هویت انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,

ارسال رسولان به منظور آمرزش گناهان و مهلت دادن به مردم تا زمانی مقرر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : ابراهیم
تکیه کفار بر راه و رسم نیاکان درقبال دعوت انبیاء
انکار رسالت انبیاء توسط مشترکان به بهانه بشربودن آنها
بهانه‌گیرى مشرکان و مطالبه دلیل...
كلمات كليدي :آمرزش گناهان ,انبیاء و کفار ,انبیاء و مشرکان ,دعوت انبیاء ,انکار رسالت ,فلسفه بعثت ,بهانه گیرى مشرکان ,پیروى از نیاکان ,شک در خداوند ,صالح و قوم او ,لوط و قوم او ,نوح و قوم او ,آمرزش گناهان ,مهلت به مردم ,بهانه هاى مشرکان ,هدایت نیافتن منافقان ,

کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : الحج
کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
محو القاءات شیطان درخواسته‌هاى انبیاء از سوى خداوند
وسوسه...
كلمات كليدي :آرزوى انبیاء ,القائات شیطان ,آرزوى انبیاء ,برنامه هاى انبیاء ,تثبیت انبیاء ,تعالیم انبیاء ,خواسته هاى انبیاء ,شیطان و انبیاء ,حکمت خداوند ,علم خداوند ,رسول و نبی ,شبهه افکنی شیطان ,شبهه پراکنی شیطان ,کارشکنی شیطان ,وسوسه شیطان ,کاهن نبودن پیامبر ,

هواپرستی بنی‌اسرائیل، عامل مخالفت آنان با پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : المائدة
ناسازگارى هواپرستی با پیروى از پیامبران الهی
فرستادن پیامبرانی به سوى بنی اسرائیل
عادت بنی‌اسرائیل به تکذیب و قتل پیامبران
تکذیب گروهی...
كلمات كليدي :آثار هواپرستی ,آثار هواپرستی ,ارسال انبیاء ,انبیاء بنی اسرائیل ,قتل انبیاء ,پیامبرکشی بنی اسرائیل ,پیمان بنی اسرائیل ,سرکشی بنی اسرائیل ,عادات بنی اسرائیل ,هواپرستی بنی اسرائیل ,پیروى از پیامبران ,تکذیب پیامبران ,پیمان با خدا ,تکذیب انبیاء ,خطر هواپرستان ,آثار هواپرستی ,هواپرستی اهل کتاب ,

تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : المؤمنون
مخالفت اشراف و اغنیاء با انبیاء درطول تاریخ
تاثیر رفاه و زندگی اشرافی در تکذیب انبیاء و رستاخیز
تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن...
كلمات كليدي :اشراف قوم ,اشراف و انبیاء ,زندگی اشرافی ,اغنیاء و انبیاء ,انبیاء و مردم ,بشربودن انبیاء ,تکذیب انبیاء ,مخالفت با انبیاء ,تکذیب رستاخیز ,ضرر رفاه ,اشراف قوم ,

احتجاج انبیاء با مشرکان و پاسخ به ایراد آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : ابراهیم
مشروط بودن آوردن معجزه به اذن خداوند
احتجاج انبیاء با مشرکان و پاسخ به ایراد آنها
دریافت وحی، وجه امتیاز انبیاء از دیگران
دریافت وحی...
كلمات كليدي :احتجاج انبیاء ,اذن خدا ,احتجاج انبیاء ,انبیاء و مشرکان ,ویژگی انبیاء ,منت بر بندگان ,توکل بر خدا ,منت خدا ,دریافت وحی ,شرط معجزه ,خرافه انگارى وحی ,

آگاهی دانشمندان اهل کتاب از بشر بودن انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الانبیاء
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
آگاهی دانشمندان اهل کتاب از بشر بودن انبیاء
بازگویی خبر هولناک قیامت براى پیامبر
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,بشربودن انبیاء ,شناخت انبیاء ,هویت انبیاء ,دانشمندان اهل کتاب ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,هولناکی قیامت ,

كلمات كليدي مشابه :
پیروى از انبیاء
پیروى از دین
پیروى از وحی
پیروى از خدا
پیروى از هوس
پیروى از نفس
پیروى از ظن
پیروى از شک
پیروى از حق
پیروى از نوح
پیروى از هوا
پیروى از راه کج
پیروى از هوى
پیروى از حجت
پیروى از زن