خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  131   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الانبیاء
مرگ و حیات عادى انبیاء در دنیا
انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,حیات انبیاء ,مرگ انبیاء ,هویت انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,

آگاهی دانشمندان اهل کتاب از بشر بودن انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : الانبیاء
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
آگاهی دانشمندان اهل کتاب از بشر بودن انبیاء
بازگویی خبر هولناک قیامت براى پیامبر
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,بشربودن انبیاء ,شناخت انبیاء ,هویت انبیاء ,دانشمندان اهل کتاب ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,هولناکی قیامت ,

کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : الحج
کارشکنی شیطان در برنامه‌ها و تصمیمات انبیاء و طرح القاءاتی از سوى او در آرزوى انبیاء
محو القاءات شیطان درخواسته‌هاى انبیاء از سوى خداوند
وسوسه...
كلمات كليدي :آرزوى انبیاء ,القائات شیطان ,آرزوى انبیاء ,برنامه هاى انبیاء ,تثبیت انبیاء ,تعالیم انبیاء ,خواسته هاى انبیاء ,شیطان و انبیاء ,حکمت خداوند ,علم خداوند ,رسول و نبی ,شبهه افکنی شیطان ,شبهه پراکنی شیطان ,کارشکنی شیطان ,وسوسه شیطان ,کاهن نبودن پیامبر ,

دعوت پیامبران به توحید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : المؤمنون
رسولان الهی افرادى عادى ازمیان مردم
دعوت پیامبران به توحید
همه انبیاء انسانهایی عادى با نیازهاى بشرى
كلمات كليدي :دعوت پیامبران ,هویت پیامبران ,دعوت به توحید ,دعوت پیامبران ,هویت انبیاء ,

تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : المؤمنون
مخالفت اشراف و اغنیاء با انبیاء درطول تاریخ
تاثیر رفاه و زندگی اشرافی در تکذیب انبیاء و رستاخیز
تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن...
كلمات كليدي :اشراف قوم ,اشراف و انبیاء ,زندگی اشرافی ,اغنیاء و انبیاء ,انبیاء و مردم ,بشربودن انبیاء ,تکذیب انبیاء ,مخالفت با انبیاء ,تکذیب رستاخیز ,ضرر رفاه ,اشراف قوم ,

تنزیه خداوند از داشتن فرزند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : الانبیاء
تنزیه خداوند از داشتن فرزند
فرشتگان، بندگان ارجمند خدا نه فرزندان وى
رسولان الهی افرادى عادى ازمیان مردم
كلمات كليدي :فرزند براى خدا ,فرزند براى خدا ,هویت فرشتگان ,هویت پیامبران ,

احتجاج انبیاء با مشرکان و پاسخ به ایراد آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : ابراهیم
مشروط بودن آوردن معجزه به اذن خداوند
احتجاج انبیاء با مشرکان و پاسخ به ایراد آنها
دریافت وحی، وجه امتیاز انبیاء از دیگران
دریافت وحی...
كلمات كليدي :احتجاج انبیاء ,اذن خدا ,احتجاج انبیاء ,انبیاء و مشرکان ,ویژگی انبیاء ,منت بر بندگان ,توکل بر خدا ,منت خدا ,دریافت وحی ,شرط معجزه ,خرافه انگارى وحی ,

غرق شدن قوم نوح درپی تکذیب رسولان الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : الفرقان
ظلم بودن تکذیب انبیاء
عذاب دردناک خداوند در انتظار تکذیب کنندگان انبیاء
غرق شدن قوم نوح درپی تکذیب رسولان الهی
عذاب دردناک خداوند در...
كلمات كليدي :تکذیب انبیاء ,تکذیب انبیاء ,تکذیب کنندگان انبیاء ,تکذیب انبیاء ,تکذیب انبیاء ,سرگذشت عبرت آمیز ,مصداق ظلم ,قوم نوح ,

بشربودن انبیاء، دستاویز اشراف و اغنیاء براى تبلیغ علیه آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : المؤمنون
تبلیغات اشراف و اغنیاء برعلیه انبیاء
بشربودن انبیاء، دستاویز اشراف و اغنیاء براى تبلیغ علیه آنان
كلمات كليدي :اشراف و انبیاء ,انبیاء و اشراف ,اشراف و انبیاء ,بشربودن انبیاء ,تبلیغات علیه انبیاء ,

انبیاء الهی مردانی با دلائل روشن و کتب آسمانی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : النحل
حرکت رسول اکرم در ادامه حرکت انبیاء دیگر و نه چیزى نوظهور
وظیفه اندیشه‌ها در تبیین وحی به منظور بیدارکردن اندیشه‌ها
انبیاء الهی مردانی...
كلمات كليدي :اوصاف انبیاء ,پیامبراکرم و انبیاء ,بیدارکردن اندیشه ها ,اوصاف انبیاء ,برخوردارى از وحی ,بعثت پیامبراکرم ,وظیفه پیامبراکرم ,تبیین وحی ,

كلمات كليدي مشابه :
هویت انبیاء
هویت ابلیس
هویت پیامبران
هویت فرشتگان
قتل انبیاء
ترس انبیاء
انبیاء پس از نوح
عاد و انبیاء
مکر با انبیاء
مرگ انبیاء
خط انبیاء
قوم لوط و انبیاء
صدق انبیاء
مزد انبیاء
ویژگی انبیاء