خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  11   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
عبادت، تسبیح و سجده مقربان درگاه الهی براى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 206 سوره : الاعراف
عبادت، تسبیح و سجده مقربان درگاه الهی براى خداوند
كلمات كليدي :تسبیح مقربان ,سجده مقربان ,عبادت مقربان ,تسبیح مقربان ,

تسنیم سرچشمهاى در بهشت براى مقربان درگاه الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : المطففین
تسنیم سرچشمه‌اى در بهشت براى مقربان درگاه الهی
كلمات كليدي :مقربان در بهشت ,چشمه تسنیم ,مقربان در بهشت ,

آسایش و آرامش مقربان درگاه الهی در بهشت پس از مرگ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 87 سوره : الواقعة
آسایش و آرامش مقربان درگاه الهی در بهشت پس از مرگ
كلمات كليدي :آسایش در بهشت ,آسایش در بهشت ,مقربان در بهشت ,مقربان به خدا ,

پیشگامان در ایمان، مقربان درگاه الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الواقعة
پیشگامان در ایمان، مقربان درگاه الهی
استقبال فرشتگان از اهل ایمان در قیامت و بشارت‌گویی به آنها
كلمات كليدي :پیشگامی در ایمان ,پیشگامی در ایمان ,مقربان به خدا ,مؤمنان در قیامت ,

آسایش و استراحت مقربان الهی بر تختهاى بهشتی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الواقعة
آسایش و استراحت مقربان الهی بر تختهاى بهشتی
كلمات كليدي :آسایش بهشتیان ,مقربان الهی ,سریرهاى بهشت ,آسایش بهشتیان ,

نیل مقربان درگاه الهی به مشاهده مقام علیین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : المطففین
نیل مقربان درگاه الهی به مشاهده مقام علیین
كلمات كليدي :مشاهده علیین ,مقربان در علیین ,مشاهده علیین ,مشاهده علیین ,

نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الواقعة
نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,مقربان به خدا ,

نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الواقعة
نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,مقربان به خدا ,

آسایش مقربان درگاه الهی در ناز و نعمت در بهشت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الواقعة
آسایش مقربان درگاه الهی در ناز و نعمت در بهشت
پیشگامان در ایمان، مقربان درگاه الهی
كلمات كليدي :آسایش بهشتیان ,آسایش بهشتیان ,مؤمنان در قیامت ,

نامگذارى عیسی (ع) ازسوى خداوند به مسیح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 45 سوره : آل عمران
ماموریت فرشتگان در ابلاغ بشارت خدا به مریم (ع) درمورد تولد عیسی (ع)
معرفی عیسی (ع) به‌عنوان کلمه خدا
سخن گفتن فرشتگان با مریم (ع)
وجاهت وعزت...
كلمات كليدي :نامگذارى الهی ,بشارت به مریم ,بشارت خدا ,تولد عیسی ,کلمه خدا ,سخن گفتن فرشتگان ,عزت عیسی ,معرفی عیسی ,مقام عیسی ,نام نهادن بر عیسی ,وجاهت عیسی ,فرشتگان و مریم ,مقام مقربان ,نام مسلمین ,نامگذارى الهی ,مهر نهادن بر دل ,سوگند به وتر ,

كلمات كليدي مشابه :
مقربان به خدا
مقربان الهی
مقربان در بهشت
مقام مقربان
تسبیح مقربان
سجده مقربان
عبادت مقربان
شفاعت مقربان
مقربان در علیین