خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  669   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
هلاکت امتهاى پیشین و عدم توانایی آنان بر گریز از عذاب الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : ق
انذار مشرکین معاصر پیامبر
ناتوانی انسان از مقابله با قدرت و قهر خدا به هنگام نزول بلا
هلاکت امتهاى پیشین و عدم توانایی آنان بر گریز از عذاب الهی
یادآورى...
كلمات كليدي :عذاب الهی ,انذار به مشرکین ,عجز انسان ,معاصرین پیامبر ,امتهاى پیشین ,قدرت خدا ,مقابله با خدا ,عذاب الهی ,مقابله با عذاب ,هلاکت امتها ,

تهدید آشکار خداوند نسبت به کفار مکه و یادآورى عجز و ناتوانی آنان از مقابله با قدرت حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : القمر
تهدید آشکار خداوند نسبت به کفار مکه و یادآورى عجز و ناتوانی آنان از مقابله با قدرت حق
عجز و ناتوانی انسان از مقابله با قهر و عذاب خداوند
تنزه...
كلمات كليدي :انذار کفار ,عجز انسان ,بطلان شرک ,بی مانندى خدا ,تنزیه خدا ,مشرکان و خدا ,یگانگی خدا ,مقابله با عذاب ,کافران مکه ,انذار کفار ,

جاودانگی منافقان در آتش دوزخ در عالم آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : المجادلة
عجز و ناتوانی انسان از مقابله با قهر و عذاب خداوند
بی اثربودن داشتن فرزندان و ثروتها در نجات انسان از عذاب دوزخ
اتکاء منافقان به سرمایه‌هاى...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,عجز انسان ,بی اثر بودن ثروت ,بی اثر بودن فرزند ,مخالفان پیامبر ,جاودانگی در عذاب ,دنیاگروى منافقان ,آتش دوزخ ,عذاب منافقان ,مقابله با عذاب ,نجات از عذاب ,

بیان آمادگی فرعونیان براى مقابله با بنی‌اسرائیل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الشعراء
بیان آمادگی فرعونیان براى مقابله با بنی‌اسرائیل
كلمات كليدي :مقابله با بنی اسرائیل ,مقابله با بنی اسرائیل ,

توسل قوم نوح به نقشه‌هاى عظیم شیطانی براى مقابله با حضرت نوح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : نوح
توسل قوم نوح به نقشه‌هاى عظیم شیطانی براى مقابله با حضرت نوح
انگشت در گوش کردن و جامه بخود پیچیدن قوم نوح براى مقابله با دعوت آن حضرت
كلمات كليدي :امتهاى سرکش ,قوم نوح ,مقابله با نوح ,

ایجاد دودستگی در میان مردم درپی موعظه موسی قبل از مقابله با ساحران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : طه
ایجاد دودستگی در میان مردم درپی موعظه موسی قبل از مقابله با ساحران
كلمات كليدي :مقابله با ساحران ,مقابله با ساحران ,موعظه موسی ,

تلاش کفار براى مقابله با پیامبر با طرحهاى شیطانی و مکر و تزویر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : الطور
تلاش کفار براى مقابله با پیامبر با طرحهاى شیطانی و مکر و تزویر
بازگشت توطئه‌هاى شوم کفار درمقابله با دین حق به خود آنان
كلمات كليدي :کفار و پیامبر ,مقابله با پیامبر ,مقابله با دین ,توطئه هاى کفار ,کفار و پیامبر ,

عجز و ناتوانی آدمی از مقابله با قدرت خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : المعارج
قدرت خداوند و نفوذ اراده و مشیت او در جهان آفرینش
قدرت مطلق حقتعالی در نابودى کافران و جایگزینی افراد بهترى بجاى آنان
عجز و ناتوانی آدمی...
كلمات كليدي :عجز انسان ,تدبیر عالم ,قدرت خدا ,مشیت خدا ,مقابله با خدا ,عجز انسان ,نابودى کافران ,

یاس پیامبران از ایمان آوردن قوم خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 110 سوره : یوسف
رسیدن یارى خداوند به پیامبران به هنگام یاس آنان و دروغ پنداشتن دعوت آنها از سوى مردم
عجز و ناتوانی انسان از مقابله با کیفر و عذاب الهی
یاس...
كلمات كليدي :ایمان آوردن مردم ,امداد الهی ,ناتوانی انسان ,ایمان آوردن مردم ,یارى پیامبران ,یاس پیامبران ,عذاب مجرمان ,مقابله با عذاب ,نجات مؤمنان ,ایمان آوردن مردم ,یاس از لقاء ,

ترس از نزول عذاب ناگهانی خداوند در اثر غفلت و بیهوده‌گذرانی مردمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : الاعراف
عذاب دنیوى در انتظار کافران و ناسپاسان و گنهکاران
ترس از نزول عذاب ناگهانی خداوند در اثر غفلت و بیهوده‌گذرانی مردمان
عذاب ناگهانی و غیر...
كلمات كليدي :ترس از عذاب ,عذاب دنیوى ,ترس از عذاب ,عذاب کافران ,عذاب گنهکاران ,عذاب ناسپاسان ,عذاب ناگهانی ,عواقب غفلت ,عواقب ناسپاسی ,

كلمات كليدي مشابه :
مقابله با عذاب
مقابله با بلا
مقابله با خدا
مقابله با دین
مقابله با حق
مقابله با نوح
مقابله با مرتدین
مقابله با دشمن
مقابله با موسی
لزوم مقابله به مثل
مقابله با ظالم
مقابله با ساحران
مقابله با منافقان
مقابله با انبیاء
مقابله با دشمنان