خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  52   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بیان آمادگی فرعونیان براى مقابله با بنی‌اسرائیل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 56 سوره : الشعراء
بیان آمادگی فرعونیان براى مقابله با بنی‌اسرائیل
كلمات كليدي :مقابله با بنی اسرائیل ,مقابله با بنی اسرائیل ,

توسل قوم نوح به نقشه‌هاى عظیم شیطانی براى مقابله با حضرت نوح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 22 سوره : نوح
توسل قوم نوح به نقشه‌هاى عظیم شیطانی براى مقابله با حضرت نوح
انگشت در گوش کردن و جامه بخود پیچیدن قوم نوح براى مقابله با دعوت آن حضرت
كلمات كليدي :امتهاى سرکش ,قوم نوح ,مقابله با نوح ,

ایجاد دودستگی در میان مردم درپی موعظه موسی قبل از مقابله با ساحران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : طه
ایجاد دودستگی در میان مردم درپی موعظه موسی قبل از مقابله با ساحران
كلمات كليدي :مقابله با ساحران ,مقابله با ساحران ,موعظه موسی ,

تلاش کفار براى مقابله با پیامبر با طرحهاى شیطانی و مکر و تزویر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : الطور
تلاش کفار براى مقابله با پیامبر با طرحهاى شیطانی و مکر و تزویر
بازگشت توطئه‌هاى شوم کفار درمقابله با دین حق به خود آنان
كلمات كليدي :کفار و پیامبر ,مقابله با پیامبر ,مقابله با دین ,توطئه هاى کفار ,کفار و پیامبر ,

عجز و ناتوانی آدمی از مقابله با قدرت خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : المعارج
قدرت خداوند و نفوذ اراده و مشیت او در جهان آفرینش
قدرت مطلق حقتعالی در نابودى کافران و جایگزینی افراد بهترى بجاى آنان
عجز و ناتوانی آدمی...
كلمات كليدي :عجز انسان ,تدبیر عالم ,قدرت خدا ,مشیت خدا ,مقابله با خدا ,عجز انسان ,نابودى کافران ,

تهدید آشکار خداوند نسبت به کفار مکه و یادآورى عجز و ناتوانی آنان از مقابله با قدرت حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : القمر
تهدید آشکار خداوند نسبت به کفار مکه و یادآورى عجز و ناتوانی آنان از مقابله با قدرت حق
عجز و ناتوانی انسان از مقابله با قهر و عذاب خداوند
تنزه...
كلمات كليدي :انذار کفار ,عجز انسان ,بطلان شرک ,بی مانندى خدا ,تنزیه خدا ,مشرکان و خدا ,یگانگی خدا ,مقابله با عذاب ,کافران مکه ,انذار کفار ,

دعوت توده مردم به حضور در جلسه مقابله ساحران با موسی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الشعراء
دعوت توده مردم به حضور در جلسه مقابله ساحران با موسی
كلمات كليدي :ساحران و موسی ,مقابله با موسی ,ساحران و موسی ,

پیشنهاد آغاز رقابت ازسوى فرعونیان به موسی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : طه
پیشنهاد آغاز رقابت ازسوى فرعونیان به موسی
كلمات كليدي :سحرآزمائی فرعونیان ,سحرآزمائی فرعونیان ,مقابله با فرعونیان ,مقابله با موسی ,

هلاکت امتهاى پیشین و عدم توانایی آنان بر گریز از عذاب الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : ق
انذار مشرکین معاصر پیامبر
ناتوانی انسان از مقابله با قدرت و قهر خدا به هنگام نزول بلا
هلاکت امتهاى پیشین و عدم توانایی آنان بر گریز از عذاب الهی
یادآورى...
كلمات كليدي :عذاب الهی ,انذار به مشرکین ,عجز انسان ,معاصرین پیامبر ,امتهاى پیشین ,قدرت خدا ,مقابله با خدا ,عذاب الهی ,مقابله با عذاب ,هلاکت امتها ,

ارشاد مردم ازسوى حضرت موسی قبل از مقابله با ساحران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : طه
عذاب سخت در انتظار آنان که به خدا دروغ می‌بندند
ناامیدى و شکست نهائی کسی‌که به افتراء و دروغ بستن به خدا توسل جوید
ارشاد مردم ازسوى حضرت موسی...
كلمات كليدي :ارشاد مردم ,افتراء به خدا ,توسل کنندگان به افتراء ,دروغ بستن به خدا ,مقابله با ساحران ,ارشاد مردم ,موعظه موسی ,

كلمات كليدي مشابه :
مقابله با بلا
مقابله با خدا
مقابله با دین
مقابله با حق
مقابله با نوح
مقابله با عذاب
مقابله با مرتدین
مقابله با دشمن
مقابله با موسی
لزوم مقابله به مثل
مقابله با ظالم
مقابله با ساحران
مقابله با منافقان
مقابله با انبیاء
مقابله با دشمنان