خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  2104   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : العنکبوت
نکوهش کافران در رهاکردن خداوند و تکیه بر غیر او
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
كلمات كليدي :اعتراف مشرکان ,تکیه بر غیرخداوند ,مشرکان و خداوند ,عقیده مشرکان ,اعتراف مشرکان ,اعتراف مشرکان ,نکوهش کافران ,

بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 71 سوره : الحج
شرکورزیدن به خداوند نوعی ظلم
دلیل و برهان نداشتن مشرکان در شرک خود
بی یاوربودن مشرکان دربرابر مجازات خداوند
تعریض به مشرکان براى پرستش جاهلانه...
كلمات كليدي :مجازات الهی ,انواع ظلم ,برهان بر شرک ,بی یاورى مشرکان ,تعریض به مشرکان ,جهل مشرکان ,شرک به خدا ,دلیل مشرکان ,عذاب مشرکان ,مجازات الهی ,معبودان مشرکان ,

علم خداوند به پنهان و آشکار مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : القصص
علم خداوند به پنهان و آشکار مشرکان
نامگذارى یحیی (ع) ازسوى خداوند
كلمات كليدي :خدا و مشرکان ,خداوند و نهانیها ,علم خداوند ,خدا و مشرکان ,نام نهادن بر یحیی ,

اعتراف مشرکان به تدبیر الهی و زنده گردیدن زمین بوسیله آب به دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : العنکبوت
اعتراف مشرکان به تدبیر الهی و زنده گردیدن زمین بوسیله آب به دست خداوند
ستایش خداوند بر خلق و تدبیر عالم
كلمات كليدي :احیاء زمین ,اعتراف مشرکان ,تدبیر خداوند ,خالقیت خداوند ,خداوند و مشرکان ,ستایش خداوند ,احیاء زمین ,عقیده کفار ,

اعتراف مشرکان به آفرینش آسمانها و زمین توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : الزمر
اعتراف مشرکان به آفرینش آسمانها و زمین توسط خداوند
اثر بودن معبودان باطل و بتها
ضرورت توجه و توکل بر خداوند یکتا درپی انحصار خیر و شر به دست...
كلمات كليدي :آفرینش آسمانها ,آفرینش آسمانها ,آفرینش زمین ,اعتراف مشرکان ,معبودان باطل ,توجه به خداوند ,توکل بر خداوند ,مشرکان دربرابر خداوند ,منشاء خیر ,منشاء شر ,مشرکان در برابر خداوند ,

حکم مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان از کشت و دام
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 136 سوره : الانعام
حکم مشرکان در رسیدن سهم خدا از کشت و دام به بتان
شریک قراردادن براى خدا در ثمرات و نعم الهی
تقبیح داورى مشرکان در نحوه تقسیم سهم خدا و بتان...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,اسلام و جاهلیت ,سهم بتان ,سنت جاهلی ,سهم خدا ,خیرات مشرکان ,مبارزه با شرک ,مقررات شرک آمیز ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,مشرکان مکه ,

سئوال خداوند از مشرکان در قیامت درباره معبودان آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : القصص
پاسخ و پرسشهاى روز قیامت از مشرکان
سئوال خداوند از مشرکان در قیامت درباره معبودان آنها
كلمات كليدي :مشرکان در آخرت ,مشرکان در قیامت ,سوال از مشرکان ,مشرکان در آخرت ,معبودان مشرکان ,

حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی از حیوانات و محصولات کشاورزى به بتها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 138 سوره : الانعام
تحریم بعضی دامها و زراعتها از سوى مشرکان بر خود آنان
خوددارى مشرکان از ذکر نام خدا در وقت ذبح برخی حیوانات
حکم مشرکان مبنی بر اختصاص بخشی...
كلمات كليدي :احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه به بت ,تحریمات مشرکان ,مشرکان جاهلیت ,ذبح حیوانات ,دروغ بستن به خدا ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,احکام مشرکان ,هدیه بلقیس ,

برملاشدن دروغ مشرکان و تسلیم شدنشان در برابر خداوند در روز قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 87 سوره : النحل
برملاشدن دروغ مشرکان و تسلیم شدنشان در برابر خداوند در روز قیامت
كلمات كليدي :تسلیم شدن مشرکان ,رسوائی مشرکان ,مشرکان در قیامت ,تسلیم شدن مشرکان ,

تنزه خداوند از نسبت نارواى مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : الاسراء
تنزه خداوند از نسبت نارواى مشرکان
كلمات كليدي :خدا و مشرکان ,شرک به خدا ,خدا و مشرکان ,

كلمات كليدي مشابه :
خداوند و مشرکان
مشرکان و خداوند
مشرکان دربرابر خداوند
مشرکان در برابر خداوند
مشرکان و خدا
مشرکان خدا
روش مشرکان
عجز مشرکان
خدا و مشرکان
قتل مشرکان
مرگ مشرکان
مشرکان عاد
مشرکان و نوح
هود و مشرکان
مشرکان و هود