خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  96   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
زندگی و مرگ به دست خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الدخان
زندگی و مرگ به دست خداوند
خداوند، یگانه معبود
خداوند، یگانه معبود در آسمان و زمین
كلمات كليدي :زندگی به دست خدا ,مرگ به دست خدا ,زندگی به دست خدا ,زندگی به دست خدا ,یگانه معبود ,

تقدیر تمامی شئونات زندگی انسان ازسوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : النجم
قرارداشتن غم و شادى انسانها در دست قدرت خدا
تقدیر تمامی شئونات زندگی انسان ازسوى خدا
كلمات كليدي :زندگی انسان ,خدا و شادى ,خدا و غم ,مشیت خداوند ,زندگی انسان ,غم و شادى ,

زندگی حقیقی در سراى آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 64 سوره : العنکبوت
زندگی حقیقی در سراى آخرت
بازیچه و سرگرمیبودن زندگی دنیا
تبلور حقیقت حیات در قیامت
بازیچه و سرگرمی بودن زندگی دنیا
كلمات كليدي :زندگی در آخرت ,سراى آخرت ,بازیچه بودن دنیا ,سرگرمی بودن دنیا ,حقیقت حیات ,زندگی حقیقی ,حیات در قیامت ,زندگی دنیا ,زندگی در آخرت ,

زندگی سخت و تنگ به دنبال رویگردانی از یاد خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 124 سوره : طه
نابینا محشورشدن کسانی که از یاد خدا رویگردانند
زندگی سخت و تنگ به دنبال رویگردانی از یاد خدا
نهی از سستی نسبت به یاد خدا
كلمات كليدي :اعراض از خدا ,اعراض از خدا ,زندگی تنگ ,اعراض از خدا ,اعراض از خدا ,یاد خدا ,زندگی سخت ,کورى در قیامت ,

قراردادن وسایل زندگی در زمین توسط خداوند براى انسانها و موجودات دیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الحجر
ایجاد وسایل و امکانات زندگی در زمین توسط خداوند
قراردادن وسایل زندگی در زمین توسط خداوند براى انسانها و موجودات دیگر
لزوم به همراه داشتن...
كلمات كليدي :الطاف خدا ,الطاف خداوند ,الطاف خدا ,زندگی در زمین ,وسایل زندگی ,وسایل دفاعی ,

قرارداشتن مرگ و زندگی درتحت امر و اراده خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 43 سوره : ق
قرارداشتن مرگ و زندگی درتحت امر و اراده خداوند
بازگشت نهایی انسان بسوى خداوند در جهان آخرت
كلمات كليدي :اراده خدا ,امر خدا ,غایت انسان ,بازگشت به سوى خدا ,اراده خدا ,مرگ و زندگی ,

انحصار اختیار مرگ و زندگی انسان به خداوند متعال
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : الواقعة
انحصار اختیار مرگ و زندگی انسان به خداوند متعال
كلمات كليدي :تقدیر عمر ,تقدیر مرگ ,مرگ و زندگی ,تقدیر عمر ,

بی‌اطلاعی انسان از کیفیت عالم آخرت و چگونگی رستاخیز بشر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : الواقعة
بی‌اطلاعی انسان از کیفیت عالم آخرت و چگونگی رستاخیز بشر
تفاوت کامل زندگی آخرتی با زندگی دنیا
كلمات كليدي :جهل انسان ,جهل انسان ,زندگی دنیا ,زندگی آخرتی ,کیفیت قیامت ,

تقدیر مدت زندگی انسان در دنیا ازسوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 44 سوره : النجم
تقدیر مدت زندگی انسان در دنیا ازسوى خدا
قرارداشتن مرگ و زندگی انسان به مشیت و قدرت خداوند
كلمات كليدي :تعیین مرگ ,تقدیر خدا ,تقدیر عمر ,مشیت خداوند ,مرگ و زندگی ,تعیین مرگ ,

نشانه‌هاى خداوند براى اندیشمندان در زندگی زنبوران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : النحل
زندگی شگرف زنبور عسل درپرتو الهام غریزى از ناحیه خداوند
گم نشدن زنبوران عسل در راه بازگشت به الهام خداوند
تشویق به تفکر در زندگی زنبور عسل...
كلمات كليدي :آیه بودن زنبور ,الهام غریزى ,زمینه تفکر ,نشانه هاى خدا ,وحی خدا ,آیه بودن زنبور ,زنبور عسل ,زندگی زنبور ,مامورین زنبور ,ساختن عسل ,عوامل شفابخش ,فایده عسل ,

كلمات كليدي مشابه :
مرگ و زندگی
زندگی تنگ
زندگی سخت
زندگی به دست خدا
زندگی دنیا
زندگی کافران
زندگی شرک آلود
زندگی انسان
زندگی ابراهیم
زندگی در آخرت
زندگی حقیقی
زندگی در دنیا
زندگی جاودان
تلاشهاى زندگی
قوام زندگی