خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1   -  نمايش ركوردهاي 1تا 1
لزوم عبرت آموزى از داستان لوط و قوم او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 174 سوره : الشعراء
لزوم عبرت آموزى از داستان لوط و قوم او
كلمات كليدي :عبرت آموزى از تاریخ ,عبرت آموزى از تاریخ ,لوط و قوم او ,

كلمات كليدي مشابه :
لوط و قوم او