خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1   -  نمايش ركوردهاي 1تا 1
غرق شدن فرعون و همه همراهانش درپی قهر خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : الاسراء
غرق شدن فرعون و همه همراهانش درپی قهر خداوند
تصمیم فرعون بر بیرون راندن موسی و پیروانش از سرزمین مصر
كلمات كليدي :غرق شدن فرعون ,غرق شدن فرعون ,موسی و فرعون ,

كلمات كليدي مشابه :
قهر خداوند
قهر خدا